Z art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) wynika obowiązek określenia w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

12 lutego 2010 r. przesłano do uzgodnień międzyresortowych a 16.02. opublikowano na stronach MF projekt rozporządzenia i uzasadnienie.

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla:
1) budżetu państwa;
2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) jednostek budżetowych;
4) samorządowych zakładów budżetowych;
5) państwowych funduszy celowych;
6) jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu czytamy:

Projekt rozporządzenia nie obejmuje swym zakresem podmiotowym gospodarstw pomocniczych i  państwowych zakładów budżetowych, bowiem jednostki te nie zostały wymienione jako formy organizacyjno – prawne sektora finansów publicznych. Z uwagi na fakt, iż mogą być one likwidowane lub przekształcane do 31 grudnia 2010 r. zawarto dla nich przepis przejściowy z którego wynika, iż w tym okresie będą one stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.

Co się zmienia?

  1. System ewidencjonowania w jednostkach samorządu terytorialnego nieruchomości. Reguluje to zapis (§ 6 ust. 6), na podstawie którego jednostki zobowiązane będą do prowadzenia ewidencji księgowej nieruchomości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych nieruchomości z ewidencją geodezyjną nieruchomości
  2. Dostosowano zasady umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ustawy o rachunkowości (§ 6 ust. 2)
  3. Zrezygnowano z dotychczasowych zapisów umożliwiających inwentaryzację gruntów, budynków i budowli według zasad przyjętych przez jednostkę. W celu zapewnienia jednolitego systemu rozwiązań w tym zakresie, w odniesieniu do inwentaryzacji tych składników majątku, jednostki zobowiązane będą stosować zasady inwentaryzacji określone w ustawie o rachunkowości
  4. Wprowadzono odrębne konta księgowe w zakresie ewidencji środków pieniężnych, rozliczeń tych środków, dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, jak również planu i zaangażowania środków europejskich. Przyjęte w projekcie rozwiązania uwzględniają zmiany niezbędne do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń związanych z płatnościami i przepływem środków europejskich.
  5. Zmienia się termin złożenia bilansu skonsolidowanego. Już do 31 maja 2011 roku bilans ten za rok 2010 musi być przesłany jako dokument i elektronicznie.

Jeszcze nie analizowałam zmian we wzorach formularzy dla sprawozdania finansowego. Napiszę o tym w terminie późniejszym. Ważne jest, że w celu zapewnienia możliwości dostosowania przez jednostki prowadzenia rachunkowości do szczególnych zasad określonych w rozporządzeniu wprowadzony zostaje 3 miesięczny okres przejściowy (§ 25 ust. 2).

Możemy jeszcze spokojnie sporządzić sprawozdania finansowe za rok 2009. W najbliższym czasie sporo uwagi poświęcę tej sprawie. Zorganizuję również konferencję on-line dla użytkowników systemu Bilanse (BilansSe, BilansJ, BilansJS), na której odpowiem na ich pytania.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum