kartka-listopad-17srNa stronie MF opublikowano  projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Podstawę prawna do wydania tego rozporządzenia stanowi art.72 pkt 2 u.f.p.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r., w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr. 112, poz.758), wydane na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). To rozporządzenie, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z poźn. zm.), utraci moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie później jednak niż 31 grudnia 2010 r.

Szczegółowej klasyfikacji dokonuje się ze względu na:

 1. przedmiot i okresy zapadalności
 2. rodzaj wierzyciela.

Art. 72.
1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1)   wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
2)   zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3)   przyjętych depozytów;
4)   wymagalnych zobowiązań:
a)  wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b)  uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.
2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, uwzględniając podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności.
W uzasadnieniu MF wyjaśnia:
Należy mieć na uwadze, że wskazane wyżej tytuły mają charakter rozłączny. Oznacza to, że np. pożyczka, której termin płatności minął, dalej jest ujmowana w kategorii „pożyczka”, nie zaś w kategorii „zobowiązania wymagalne”.
[...] Połączono w jedną kategorię pożyczki i kredyty, gdyż ustawa o finansach publicznych wymienia je w ramach jednej kategorii tytułu  dłużnego. Ponadto, dookreślono jakie rodzaje zobowiązań zalicza się do kredytów i pożyczek.
Należy w tym miejscu podkreślić, że zastosowany bardziej szczegółowy sposób klasyfikacji wynika również z orzecznictwa sądów administracyjnych. W uzasadnieniu wyroku z dnia 13 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, sygn. akt III SA/Wr 24/10, stwierdził, że w obecnie obowiązującym rozporządzeniu dokonano jedynie klasyfikacji ustawowo ustalonych tytułów dłużnych, nie ustalając sposobu rozumienia poszczególnych źródeł, a zatem rozporządzenie to pomija kwestie rozumienia danego tytułu dłużnego w rozumieniu prawa publicznego (ustawy o finansach publicznych). Zmiany pozwolą
 1. wyeliminować wątpliwości co do zaliczania niektórych umów nienazwanych, np. kredyt kupiecki do długu publicznego
 2. uniknąć wszelkich rozbieżności z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), które dla celów sprawozdawczości, tak jak poprzedzające je rozporzadzenie, każe zaliczać do konkretnych tytułów dłużnych określone wyżej rodzaje zobowiązań.
Ze względu na okres zapadalności podzielone zostały tylko papiery wartościowe, pożyczki i kredyty. W stosunku do pozostałych tytułów, ze względu na ich specyfikę, trudno byłoby dokonać ich podziału wg kryterium zapadalności. W ramach przyjętych depozytów można wyróżnić depozyty na żądanie.
Dokonano również podziału długu na dług krajowy oraz zagraniczny ze względu na zakres podmiotowy – rezydent i nierezydent. Dalszy podział, w ramach długu krajowego i zagranicznego przyjęty został, ze względu na konieczność wywiązania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie sprawozdawczości długu publicznego.

2 Odpowiedzi do “Zmiany w sposobie klasyfikacji tytułów dłużnych – projekt rozporządzenia MF”

 • Iwona:

  W zwiazku z tym, że do ktredytów i pożyczek bedzie zaliczany kredyt kupiecki czy oznacza to, że bedzie wymagana uchwała Rady, zeby go zaciągnać.
  A co ze sprzedażą na raty mieszkań komunalnych czy analogiocznie bedzie to udzielona pożyczka, na którą rada musii wyrazić zgodę w formie limitów i planu rozchodów, a potem przychody w kolejnych latach.

  • Barbara Szumocka:

   Dziękuję Iwono za pytanie. To są zagadnienia, które jeszcze czekają na dokładną interpretację. Z tego, co dowiedziałam się w RIO Lublin trwa dyskusja między izbami i MF. Jak wypracują wspólne stanowisko, to napiszę.
   W przypadku drugiego pytania wiadomo, że rada musi wyrazić zgodę, kiedy wierzytelność przejmie bank.
   Myślę, że trzeba będzie występować indywidualnie o interpretację do swojej izby. Niestety często się zdarza, że w różnych izbach ta interpretacja jest inna.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum