kartka-listopad-12ptZmiany te mają obowiązywać już dla projektu na 2011 rok. W słownikach systemu BeSTi@ te zmiany jeszcze nie są wprowadzone. Czekasz na aktualizację albo poprawiasz nazwy podziałek na wydrukach robionych w Excelu.

Doczekaliśmy się również paragrafu dla wolnych środków, którego potrzebę wprowadzenia postulowało się od bardzo dawna. Niestety nadal nie wymienia się paragrafów zaliczanych do wynagrodzeń. Jedyne wskazówki, pod którymi podpisało się MF znalazłam w opisie wskaźników do oceny sytuacji finansowej. Wymienia się tam następujące paragrafy: 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 417

Pełną treść znajdziesz na stronie MF a tutaj przytoczę najważniejsze zmiany dotyczące samorządów:

Zmiany w nazwach podziałek, ich opisach oraz nowe podziałki:

 1. Klasyfikacja działów, dział „926 Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie: „926 Kultura fizyczna
 2. Klasyfikacja rozdziałów:
  a) w dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
  rozdział „75416 Straż Miejska” otrzymuje brzmienie: „75416 Straż gminna (miejska)”,
  b) w dziale „756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wprowadza się następujące zmiany:
  - rozdział „75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów akcyzowych” otrzymuje brzmienie:
  75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym”,
  - rozdział „75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych” otrzymuje brzmienie:
  75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów”,
  c) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do rozdziału „90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
  „W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)).”
  d) w dziale „926 Kultura fizyczna”,
  - rozdział „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” otrzymuje brzmienie:
  „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej”

3. Klasyfikacja paragrafów dochodowych:

a) cyfra „7 Pozostałe” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:
„7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich.”

b) do paragrafu „014 Podatek od towarów i usług” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:
„Paragraf ten nie ma zastosowania do dochodów jednostek samorządu terytorialnego.”

c) paragraf „271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” otrzymuje brzmienie:
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”,

d) paragraf „630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

e) objaśnienia do paragrafów: „853 Środki pochodzące z budżetów” i „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy” otrzymują brzmienie:
„Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego.”

4. Klasyfikacja paragrafów wydatkowych:

a) grupy wydatków: „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300” oraz „Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680” otrzymują brzmienie:
Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300
Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do667 i 680”,

b) zdanie „Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy – zalicza się paragrafy: 601, 605, 606,613, 614, 617, 620-623, 630, 656-658, 661-666 i 680.” otrzymuje brzmienie:
Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy – zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 630, 656-658, 661-666 i 680.”

c) cyfra „7 Pozostałe” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:
„7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
Symbol ten stosuje się dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich”,

d) po paragrafie „233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się paragraf 236 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
„236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacji celowych, ujmowanych w tym paragrafie, nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283”

e) objaśnienie do paragrafu „296 Przelewy redystrybucyjne” otrzymuje brzmienie:
„Paragraf ten obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków. W paragrafie tym ujmuje się także środki przekazywane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”

f) w objaśnieniach do paragrafu „303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„- zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową i noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej oraz zwrot kosztów podróŜy radnym jednostek samorządu terytorialnego,”

g) w objaśnieniach do paragrafu „430 Zakup usług pozostałych” tiret dwunaste otrzymuje brzmienie:
„- usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne,”,

h) po paragrafie „618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu” dodaje się paragraf 619 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
„619 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacji celowych, ujmowanych w tym paragrafie, nie wykazuje się w paragrafie 623”,

i) po paragrafie „808 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” dodaje się paragraf w brzmieniu:
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”;

4. Klasyfikacja paragrafów przychodów: po paragrafie „944 Pozostałe przychody z prywatyzacji” dodaje się paragraf 950 w brzmieniu:
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

_________________________________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154,
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz.
145, Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budżetowa paragrafy
 • paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • klasyfikacja budżetowa 2011
 • paragrafy budżetowe

8 Odpowiedzi do “Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2011”

 • Anna:

  Dziękuję, bardzo pomocny atrykuł
  Pozdrawiam Anna Krzysztofik

 • Irena:

  Zgadzam się z Panią Anią , że to jest pomocny artykuł, aczkolwiek deczko późno, bo ja 15 listopada nawet nie miałam czasu zajrzeć do skrzynki. Takie wiadomości dla skarbników są potrzebne, za co dziękujemy. Dużo jest zmian na “wczoraj”., Nie mam czasu nawet dobrze się zastanowić, jak dobrze zrobić. Co prawda można pytać, ale by było za dużo z mojej strony “oczywistych” pytań.

 • Barbara Szumocka:

  Ireno

  Nie jest za późno. Projekt rozporządzenia nie wszedł w życie przed 15-tym.

  Jak tylko zobaczę, że jest ogłoszony, to dam znać. Z pewnością będzie obowiązywał od 1-go stycznia.

  Co do “oczywistych” pytań. Nie wiem co przez to rozumiesz?
  Ja znam tylko dwie kategorie: pytania, na które znam odpowiedź i na które poszukuję odpowiedzi.

  Tutaj nie ocenia się. Tutaj się pomaga i wspiera nawzajem. Nie zatrudniam ekspertów ale zawsze mogę ich poszukać i zrobić z nimi wywiad, w którym zadam pytania, na które nie znam odpowiedzi.

  Pytaj więc śmiało. Za każde pytanie z góry dziękuję.

  To jest dla mnie podpowiedź, co jest Ci potrzebne. Nie masz czasu czytać rzeczy, których nie potrzebujesz.

  Pozdrawiam
  Basia

 • julia:

  Czy mogę prowadzić rachunek oświatowy na tym samym rachunku bankowym co rachunek dochodów własnych. Oczywiście dam mu nową nazwę, a pozostałe środki i odsetki przekażę na budżet. Pozdrawiam Julia

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Julio

   Przytoczę jeszcze raz art.93 ustawy wprowadzającej:
   Art. 93.
   1. Utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.
   2. Po upływie terminu określonego w ust. 1:
   1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych;
   2) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej jednostki budżetowej albo samorządowej jednostki budżetowej.
   3. Środki pieniężne jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.
   4. Środki pieniężne niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 3, państwowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa, a samorządowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

   Co to znaczy w kontekście Twojego pytania?
   1. Nie odprowadzasz środków do budżetu tylko na rachunek pomocniczy w jednostce budżetowej i z niego regulujesz do 30.06.2011 zobowiązania dotychczasowego rachunku dochodów własnych itd. Dopiero po upływie tego czasu przekazujesz niewykorzystane środki do budżetu j.s.t.
   2. Czy możesz używać obecnego rachunku dochodów własnych nadal? To na trochę dłuższy wywód więc pozwolisz, że napiszę na ten temat oddzielnie, bo podnosisz bardzo ważne zagadnienie i warto się temu przyjrzeć z kilku punktów widzenia.

   Dziękuje i pozdrawiam
   Basia

 • Sylwia:

  ZMiana klasyfiklacji – Dz.U.Nr 235, poz.1546. Pozdrawiam

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum