Przyszła kolej na nowe zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nie są duże i pewnie nie będą dotyczyły sporej grupy jednostek. Rzuć okiem co się zmienia.

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a)  w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdział wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
“***79     Pomoc zagraniczna
Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.”,
przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodany do niego odpowiednio numer 79,
b)  w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdział w brzmieniu:
“***80     Działalność badawczo-rozwojowa”,
przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodany do niego odpowiednio numer 80,
[...]
d)  w dziale “750 – Administracja publiczna”:
–  uchyla się rozdział “75060 Pomoc zagraniczna” wraz z objaśnieniami,
–  po rozdziale “75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” dodaje się rozdział 75077 w brzmieniu:
“75077     Władza Wdrażająca Programy Europejskie”,
[...]
g)  w dziale “756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” uchyla się rozdział “75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” wraz z objaśnieniami,
[...]
j)  w dziale “853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” po rozdziale “85305 Żłobki” dodaje się rozdziały 85306 i 85307 w brzmieniu:
“85306     Kluby dziecięce
85307      Dzienni opiekunowie”,
k)  w dziale “900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uchyla się rozdział “90010 Działalność badawczo-rozwojowa”,
l)  w dziale “921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po rozdziale “92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa” dodaje się rozdział 92126 w brzmieniu:
“92126  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”;
2   w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):
[...]
3   w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a)  grupa wydatków “Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300″ otrzymuje brzmienie:
“Dotacje i subwencje  200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301″,
b)  grupa wydatków “Obsługa długu publicznego 801, 802, 806 do 808 i 811 do 814″ otrzymuje brzmienie:
“Obsługa długu publicznego  801, 802, 806 do 809 i 811 do 814″,
[...]
d)  paragraf “227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:
“227   Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania
W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu dla uczelni publicznych lub prowadzących studia doktoranckie jednostek naukowych, zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, niezaliczane do paragrafu 252.”,
e)  objaśnienia do paragrafu “253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych” otrzymują brzmienie:
“W paragrafie tym ujmuje się wydatki jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.”,
f)  po paragrafie “300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” dodaje się paragraf 301 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:
“301   Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa
Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności do ujmowania w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwot wydatków stanowiących wpłatę do budżetu państwa z tytułu ponoszenia przez budżet państwa wydatków związanych z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.”,
g)  objaśnienia do paragrafu “422 Zakup środków żywności” otrzymują brzmienie:
“Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.”.
§ 2.
 1. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a-g i i-k, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. c-e mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2012.
 2. Przepis § 1 pkt 1 lit. l ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. l, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Jeszcze lista zmian do ustawy o finansach publicznych, które zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r.

 1. Nr 28, poz. 146,
 2. Nr 96, poz. 620,
 3. Nr 123, poz. 835,
 4. Nr 152, poz. 1020,
 5. Nr 238, poz. 1578
 6. Nr 257, poz. 1726

oraz w Dz. U. z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092.

Pełna treść aktu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 6 września 2011 r. NR 185 POZ. 1098)

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012
 • klasyfikacja budżetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012 paragrafy
 • klasyfikacja wydatków budżetowych 2012
 • klasyfikacja budżetowa gminy
 • klasyfikacja budżetowa tekst jednolity
 • zmiany w rachunkowości budżetowej 2012
 • klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków

2 Odpowiedzi do “Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące do projektu na 2012”

 • Małgorzata:

  Mam znowu problem: Rada Gminy podjęła decyzję o udzieleniu z budżetu jst pożyczki dla GOK na współfinansowanie projektu. W planie budżetu ujęta została w źródłach rozchodów jako pożyczki udzielone. Jak zaksięgować taki stwór. Chodzi mi o konta: z r-ku budżetu napewno natomiast po Wn nie mam pojęcia. Opis do konta 260 nie przewiduję takich rzeczy.
  Proszę o pomoc!
  Pozdrawiam

 • Anna krzysztofik:

  Witam – postąpiłaś prawidłowo z ujęciem w rozchodach tej pożyczki, musisz ją również ująć w przychodach w roku w którym GOK pożyczkę spłaci
  A ja księguję tak:
  przekazanie pożyczki 250/133
  zwrot pożyczki 133/250

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum