Od 1 stycznia 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.o kontroli w administracji rządowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 185 Poz. 1092).

W art.70 tej ustawy czytamy:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
“6)  tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Jak brzmiał dotychczas art.150?

Artykuł ten znajduje się w rozdziale V Wykonywanie ustawy budżetowej

Art. 150.

Dysponent części budżetowej lub dysponent środków, o których mowa w art. 127 ust. 2, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:

1)   szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2)   wysokość udzielonej dotacji;

3)   termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4)   termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania;

6)   tryb kontroli wykonania zadania.

i dla przypomnienia

Art. 127.

1. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

1)   finansowanie lub dofinansowanie:

a)  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b)  ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c)  bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d)  zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e)  zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f)  kosztów realizacji inwestycji;

2)   dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

2. Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:

1)   realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;

2)   realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;

3)   finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14;

4)   realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d;

5)   współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum