Od 15 lutego będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., 121). Zauważ, że od 1 stycznia 2012 roku nie są numerowane Dzienniki Ustaw (zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Zasady rachunkowości zmieniają się od stycznia 2012 a na ich wprowadzenie masz pół roku.

Zmienia brzmienie § 20, do którego dopisane zostają punkty 3 i 4. Nowe brzmienie jest następujące:

§ 20.

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Sporządzając sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności:

1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;

2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1.

4. Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka samorządu terytorialnego przedstawia w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadza się też kolejne zmiany w planie kont. To oznacza, że i w tym roku potrzebujesz zaktualizować swój zakładowy plan kont i politykę rachunkowości.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • konto 976
 • plan kont 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 • plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011
 • polityka rachunkowości 2012
 • nowy plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • plan kont jednostki budżetowej 2012
 • zakładowy plan kont 2012
 • rozporządzenie w sprawie planu kont 2012

3 Odpowiedzi do “Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont”

 • Irena:

  Witam. Miesiąc temu po kontroli RIO aktualizowałam zakładowy plan kont i politykę rachunkowości i treraz znowu. Jak ja tego nie lubię, Pozdrawiam.

 • Ula:

  Witam,
  opis do nowego konto 976-”Wzajemne rozliczenia między jednostkami” jest bardzo lakoniczny. Zastanawiam się jak księgować na tym koncie przychody i koszty oraz należności i zobowiązania wzajemne.
  Myślałam nad tym, żeby przyjąć następujące konta analityczne 976-Koszty,
  976-Przychody, 976-Rozrachunki.
  Pozdrawiam

  • Witaj Ulu

   Wydaje się, że to konto będzie bardzo “pojemne” właśnie dzięki temu “lakonicznemu” opisowi. Z założenia zapisy na koncie 976 mają pomóc przy sporządzaniu wyłączeń w bilansie łącznym jst.

   W nowelizacji rozporządzenia MF precyzuje zakres tych wyłączeń w następujący sposób:
   3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności:
   1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
   2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1.

   Myślę, że decyzję jak opisać działanie tego konta powinno się podjąć po wspólnej dyskusjiz księgowymi wszystkich jednostek i zakładów budżetowych w Twojej jst.

   Struktura wzajemnych powiązań między jednostkami jest w różnych jst bardzo zróżnicowana.

   Umiem sobie wyobrazić dwie szkoły działające w jednym budynku. Ponoszą wspólnie opłaty eksploatacyjne, mają jedną stołówkę, nauczycieli zatrudnionych na etacie w jednej szkole, którzy uzupełniają godziny do etatu w drugiej itp.

   Umiem sobie wyobrazić GOPS, który w szkole organizuje dożywianie dzieci itp.

   Zakład budżetowy może świadczyć różne usługi jednostkom budżetowym ze swojego jst.

   Wydaje mi się, że dopiero po ustaleniu jakiego rodzaju wzajemne powiązania występują można podjąć dwie decyzje: w jaki sposób prowadzić ich ewidencję i jaka kwota tych wzajemnych rozliczeń ma w przypadku danego jst istotne znaczenie dla rzetelności sporządzonego bilansu.

   Mam nadzieję, że tak wypracowane decyzje pozwolą dyskutującym dostrzec rolę zadań, ich definiowania i prowadzenia ewidencji ich wykonywania. Życie zmusza jednostki do podejmowania innowacyjnych rozwiązań, a księgowość powinna umożliwić ich prawidłową ewidencję.

   Trzymam kciuki za podjęcie decyzji, która pozwoli wypełniać przepisy prawa a jednocześnie będzie oparta o zdrowy rozsądek.

   Pozdrawiam
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum