Pierwsze w tym roku posiedzenie  Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odbyło się 14 stycznia. Jednym z punktów podczas obrad była dyskusja dotycząca rozporządzenia o zmianie klasyfikacji budżetowej, o którym piszę poniżej. Więcej znajdziesz klikając w wyróżniony tekst: Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2010

Strona Samorządowa słusznie zauważyła, że grupy paragrafów w projekcie zakładają pełną spójność jedynie z zapisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi budżetu państwa. Nie można tego powiedzieć o spójności z zapisami w zakresie budżetów jst. Od razu widoczny jest brak definicji i  grup paragrafów: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”. Grupa “świadczenia dla osób fizycznych” została zdefiniowana.

Strona samorządowa proponuje m.in. z

wydatków bieżących wydzielić  grupę: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”; dokonać zmiany brzmienia objaśnień do paragrafów 605 i 606 w kontekście przepisów ustaw:  o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości.
Przedstawiciel Ministerstwa poinformował, iż obecnie Minister Finansów nie posiada delegacji upoważniającej do określenia poszczególnych grup w akcie wykonawczym. Niemniej jednak Ministerstwo jest otwarte na współpracę odnośnie proponowanych zmian, jednak należy najpierw utworzyć przepis dający Ministrowi Finansów upoważnienie do określenia szczegółowości układu, wtedy na podstawie tejże delegacji do rozporządzenia można będzie to określić. Dyskusja dotyczyła także tego, co zostało umieszczone w poszczególnych grupach paragrafów i strona samorządowa przedstawi na piśmie Ministerstwu propozycje odnośnie dokonania zmian w poszczególnych paragrafach. Z uwagi na konieczność pilnego wdrożenia przedmiotowego rozporządzenia, ze względu na wdrożenie rozwiązań dot. środków europejskich, powyższych uwag nie można uwzględnić.
Strona rządowa zapewniła, iż uwagi przedstawione przez stronę samorządową będą analizowane w trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia klasyfikacji budżetowej.

To wyjaśnia na ten moment fakt, że nadal nie będzie wykładni, jakie paragrafy należy przypisać do tych grup. To również oznacza, że będziesz konsultować swoją decyzję ze stanowiskiem twojego RIO. Mnie nadal brakuje paru paragrafów w klasyfikacji ale nie jestem skarbnikiem więc pomruczę sobie pod nosem i poczekam na inne czasy.

Drugie spotkanie tego zespołu obyło się dzisiaj i dotyczyło następujących spraw:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – wysłano dn. 21.01.br.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji – wysłano dn. 19.01.br.
  3. Projekt Stanowiska Rządu do dezyderatu nr 3 Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie zasad ustalania i podziału części równoważącej subwencji ogólnej (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 28.01.br.
  4. Sprawy różne.

W tym:

  • Kwestia dotycząca wysokości środków przeznaczonych na pokrywanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego zgłoszona przez Związek Miast Polskich.
  • Kwestia dotycząca uruchomienia prac legislacyjnych w celu wdrożenia rozwiązań umożliwiających Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie subwencjonowanych, niskoprocentowych kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań przyjętych przez gminy, powiaty i województwa z tytułu likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  • Kwestie dotyczące likwidacji gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz możliwość udzielania dotacji osobom fizycznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie wprowadzania do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła jak i odnawialnych źródeł energii.
  • Kwestia dotycząca stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (sprawa NIP-u).

Jakie decyzje zapadły dowiemy się niebawem.

  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum