Trwają prace na szczeblu jednostek podległych nad przygotowaniem danych do sprawozdania finansowego, które jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze muszą przygotować do końca marca bieżącego roku. Te dane muszą być kompletne, wiarygodne i zweryfikowane, by mogły stanowić podstawę sporządzenia prawidłowego bilansu jednostkowego a następnie prawidłowego bilansu łącznego i skonsolidowanego.

Bilans za rok 2009 sporządzany jest na podstawie przepisów zawartych w

  1. ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami),
  2. ustawie z 27.08.2009 roku o finansach publicznych
  3. rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.07. 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)

Kiedy dane są kompletne?

Wówczas, gdy wszystkie dane o przeprowadzonych operacjach gospodarczych w ciągu całego roku bilansowego są wprowadzone do ewidencji księgowej łącznie z wynikami inwentaryzacji. Dane te muszą być wprowadzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w dokumencie zasady (polityka) rachunkowości, za który odpowiada kierownik jednostki. W jego obowiązkach leży opracowanie, przyjęcie i aktualizacja w formie pisemnej dokumentu Zasady (polityka) rachunkowości (art. 10 ustawy o rachunkowości:

Art. 10. 1. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
1)   określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
2)   metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3)   sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
a)  zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
b)  wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
c)  opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
4)   systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.)

Kiedy dane są wiarygodne?

Tylko księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z zasadami rachunkowości (również w zakresie wyceny aktywów i pasywów) dostarczają wiarygodnych danych do sporządzenia sprawozdań. Rozdział 2 ustawy o rachunkowości precyzuje przepisy dotyczące tego zagadnienia. Jako skarbnik odpowiadasz za wiarygodność sprawozdań łącznych będących sumą sprawozdań jednostkowych dostarczanych do ciebie z jednostek podległych. Potrzebujesz zadbać, by księgowi z jednostek podległych przygotowali wiarygodne sprawozdania jednostkowe. Szczególnie istotne jest, by wszyscy zastosowali te same zasady w zakresie wyceny aktywów i pasywów.

Kiedy dane są zweryfikowane?

Warto mieć listę czynności, które trzeba wykonywać kolejno podczas weryfikowania informacji, które zostaną przedstawione w sprawozdaniu. Według takiej listy księgowym będzie łatwiej wykonać wszystkie czynności a ty będziesz tracić mniej czasu na wskazywanie błędów do poprawienia. Obszarami, w obrębie których powstaje najwięcej pomyłek są:

  1. ewidencja i wycena środków trwałych
  2. rozrachunki (szczególnie ewidencja i wycena należności)

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum