Zamknięcie ksiąg rachunkowych w likwidowanych jednostkach odbywa się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

W ustawie wprowadzającej nową uofp w przepisach regulujących likwidację jednostek znajdujemy:

Art. 88.
1. Zakłady budżetowe likwidują:
1)  [...]
2)   organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie zakłady budżetowe.
2. Likwidując zakład budżetowy, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu; [...]
3. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje organ, który przeprowadza likwidację, albo nowo utworzona jednostka organizacyjna. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Art. 89.
1. [...]
2. Gospodarstwo pomocnicze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej jednostki budżetowej likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uzyskaniu opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji:
1)   wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych albo
2)   zarządu powiatu lub województwa – w przypadku odpowiednio gospodarstw pomocniczych powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych.
3. Wymóg uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego przy jednostce budżetowej, której kierownikiem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
4. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich przejmują warsztaty szkolne prowadzone przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Przytoczę jeszcze treść art. 12 ustawy o rachunkowości:

Art. 12.
1. (32) Księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3:
1)   na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,
2)   na początek każdego następnego roku obrotowego,
3)   na dzień zmiany formy prawnej,
4)   na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek),
5)   na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości
- w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.
2. (33) Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a:
1)   na dzień kończący rok obrotowy,
2)   na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3)   na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4)   w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
5)   na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6)   na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7)   na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami
- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.
3. (34) Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:
1)   przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
2)   połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;
3)   ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu.
3a. (35) Można nie zamykać ksiąg rachunkowych, jeżeli podział jednostki następuje przez wydzielenie.
4. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
5. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3.
—————————–
32) Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.
33) Art. 12 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.
34) Art. 12 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.
35) Art. 12 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.

Likwidowane jednostki stosują się do przepisów obowiązujących do końca roku 2009. Według nich wyceniają aktywa i pasywa jak jednostki kontynuujące działalność.
Dniem bilansowym, na który zamyka się księgi jest ostatni dzień działalności jednostki. Dzień, w którym zamyka się księgi nie może być później niż 3 miesiące od dnia bilansowego i przed dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zdarzenia po dacie bilansu (np. informacje o stanie finansowym dłużników jako aktualizacja należności od nich) mogą być uwzględnione w księgach tylko przed ostatecznym ich zamknięciem i podpisaniem protokołu.
Jeśli jesteś kierownikiem likwidowanej jednostki, to powinieneś:
  1. zarządzić inwentaryzację na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jako inwentaryzację zdawczo-odbiorczą. Wówczas arkusze spisu z natury mogą zostać potraktowane jako elementy wykazu przejętych składników majątkowych. W takiej inwentaryzacji powinni uczestniczyć pracownicy obu jednostek: likwidowanej i przejmującej majątek
  2. postanowienia w zarządzeniu o inwentaryzacji powinny by zgodne z przepisami art. 26 i 27 Rozdziału 3Inwentaryzacja ustawy o rachunkowości
  3. dla rzetelnego przeprowadzenia zamknięcia ksiąg potrzebujesz oszacowania wszystkich rzeczywistych zobowiązań jednostki, które wynikają z już wykonanych usług i otrzymanych dostaw, które nie zostały jeszcze potwierdzone fakturami lub przypadających w okresie po dniu bilansowym a przed ostatecznym zamknięciem ksiąg. Na te zobowiązania przewidujesz rezerwy, które księguje się na koncie 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Myślę, że najtrudniejszym elementem będzie oszacowanie przyszłych świadczeń pracowniczych (roszczeń pracowników).

Jeśli jesteś skarbnikiem w j.s.t., w którym likwiduje się zakłady budżetowe i w ich miejsce powołuje jednostki budżetowe w trakcie roku, to potrzebujesz przygotować odpowiednie zmiany w budżecie, które wskażą środki na finansowanie zadań nowo powstających jednostek.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • procedura likwidacji jednostki budżetowej
  • księgowanie dowodów po zamknięciu działalności jednostki

Jedna odpowiedź do “Zamknięcie ksiąg rachunkowych w likwidowanych jednostkach”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum