Minęła połowa maja a nadal nie mamy przepisów regulujących szczególne zasady rachunkowości i plany kont dostosowane do zapisów nowej ustawy o finansach publicznych. Pojawił się nowy projekt tego rozporządzenia na stronach MF.

W uzasadnieniu czytamy:

Konstrukcja projektu rozporządzenia jest konsekwencją regulacji zawartych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).

Projekt rozporządzenia nie obejmuje swym zakresem podmiotowym gospodarstw pomocniczych i państwowych zakładów budżetowych, bowiem jednostki te nie zostały wymienione jako formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

W związku z całkowicie odmiennym niż dotychczas systemem przepływu środków europejskich, obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wynikającym z ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, niezbędne jest dostosowanie zasad rachunkowości w zakresie przepływu tych środków do nowych rozwiązań systemowych.
W celu opracowania jednolitych rozwiązań umożliwiających ewidencję przepływu środków europejskich zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, wprowadzono odrębne konta księgowe w zakresie ewidencji środków pieniężnych, rozliczeń tych środków, dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, jak również planu i zaangażowania środków europejskich. Przyjęte w projekcie rozwiązania uwzględniają zmiany niezbędne do prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń związanych z płatnościami
i przepływem środków europejskich.

Szczegóły możesz poznać pobierając treść projektu i uzasadnienie ze strony Ministerstwa Finansów.

Przytoczę jeszcze:

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 26.

 1. Do ewidencji zdarzeń i sporządzania sprawozdań za rok obrotowy 2010, z wyjątkiem zdarzeń dotyczących wykonania budżetu środków europejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Do dnia zakończenia i rozliczenia programów i projektów realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm3), stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 27.

Kierownicy jednostek dostosują prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu środków europejskich do niniejszego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 28.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 14 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Jedna odpowiedź do “Zaktualizowany projekt rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont”

 • wojtekk:

  Witam, właśnie przeglądam sobie Projekt z dnia 11 maja 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. I mam pewne wątpliwości co do zmian w zespole 4 i kontach pozabilansowym (załącznik nr 3 – Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych):

  może ktoś wie:
  dlaczego konto Amortyzacji nagle zmienia swój nr z 401 na 400?

  dlaczego koszty wg rodzajów zostały podzielone na konta 401-409? domyślam się że może chodzić o to, żeby “łatwiej” dało się sporządzić Rachunek Zysków i Strat, ale jeżeli tak, to gdzie niby zaksięgować np. Inne świadczenia finansowane z budżetu lub Pozostałe obciążenia, które to w RZiS występują, a rozporządzenie nie przewiduje oddzielnych kont dla tych pozycji? poza tym, bez takiego podziału kont zespołu 4, jakoś ludzie sporządzali RZiS…

  w jakim celu zostało wprowadzone konto 975 – Wydatki strukturalne?
  dlaczego ewidencji (oznaczania) wydatków strukturalnych nie prowadzić bezpośrednio przy koncie 130?
  czym się różni “wartość wydatków strukturalnych” od “wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum