zima12 W nowym planie kont (zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 5 lipca 2010 (Dz. U. z dnia 16 lipca 2010 r.)), który powinien obowiązywać budżet j.s.t pojawiło się nowe konto 135 -  Rachunek środków na niewygasające wydatki. To oznacza zmianę sposobu księgowania wydatków niewygasających od 1 stycznia 2011 roku.

W opisie kont czytamy:

Konto 135 “Rachunek środków na niewygasające wydatki”

Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki. Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych a to oznacza, że musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające  wydatki, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225. Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki.

Opisy kont 903 i 904 nie zmieniły się. Brzmią następująco:

Konto 903 – “Niewykonane wydatki”

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

Konto 904 – “Niewygasające wydatki”

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
 1. wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;
 2. przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

W ustawie o finansach publicznych w następujący sposób określane są wydatki niewygasające:

Art. 263.
 1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego.
 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.
 3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:
  1)   w sprawie zamówienia publicznego;
  2)   które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.
 4. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.
 5. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
 6. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o których mowa w ust. 2, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W najnowszym biuletynie BDO.FinansePubliczne.pl dr Mieczysława Cellary w odpowiedzi na pytanie czytelnika nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem i pokazuje prawidłowy sposób ewidencji wydatków niewygasających:

Zgodnie z opisem konta 135 (plan kont dla JST) wg rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. „na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki w korespondencji z kontem 133″. – Czy taki zapis jest prawidłowy? Dotychczas wpływ środków na rachunek wydatków niewygasających dokonywany był 133/904. Czy w świetle nowego rozporządzenia dopuszczalne jest zaewidencjonowanie wpływu środków 135/904 (subkonto NW) oraz wypływu 904/133 (rachunek podstawowy)? Oraz pozostałych operacji, jak poniżej:

 1. rachunek bankowy Gminy – podstawowy 904/133 przekazanie środków na wyodrębniony rachunek bankowy NW, 903/904 zatwierdzenie niewykonanych wydatków do realizacji w latach następnych, 961/903 przeksięgowanie na konto 961;
 2. rachunek bankowy Gminy – wyodrębniony dla NW, 135/904 wpływ środków na wyodrębniony rachunek bankowy NW, 225/135 przekazanie środków do jednostki budżetowej, 904/225 sprawozdanie z wykorzystania środków w ramach NW.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • Wydatki gminy
 • konto 135
 • wydatki niewygasające 2011
 • yhs-fh_lsonsw
 • Jak zaksięgować przele środków na subkonto niewygasające wydatki
 • niewygasające
 • prawidłowe ewidencjonowanie srodków niewygasajacych
 • środki niewygasające RB

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum