Art. 263 uofp reguluje zagadnienia wykonywania wydatków z końcem roku budżetowego. Zaplanowane wydatki, które nie zostały wykonane do 31 grudnia roku budżetowego wygasają za wyjątkiem sytuacji kiedy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustali w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 o ich wygaśnięciu z końcem roku i określi ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Termin ten nie może być późniejszy niż  30 czerwca roku następnego.

 1. W wykazie wydatków niewygasających należy ująć wydatki związane z realizacją umów:
  1) w sprawie zamówienia publicznego;
  2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.
 2. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem
  wydatków majątkowych.
 3. Środki finansowe na wykonanie wydatki ujęte w wykazie należy zabezpieczyć na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wprowadza w art.256 pojęcie wydatku nieprzewidzianego. Wydatki te dotyczą obowiązkowych płatności, które wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód i mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • wydatki niewygasające
 • jak przedstawia się sytuacja wydatków niewygasających w bilansie rachunku zysków i strat i zestawieniu

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum