katka-pazdziernik-1910wtPrzekazuję ci kolejne informacje opublikowane na stronie regionalnej izby obrachunkowej na temat przygotowania projektu wieloletniej prognozy na rok 2011.

Użyty formularz jest zgodny z formularzem MF do pozycji nr 23. W formularzu pojawia się dodatkowa pozycja 24 rozbita na podpunkty a-f,  która przekazuje informację dotyczącą sposobu sfinansowania spłaty długu (kwota wykazywana w tej pozycji powinna opisuje kwotę wykazaną w poz. 7a – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji).

Przedstawione formularze zawierają formularz dodatkowy pomocny przy wyliczaniu relacji wynikającej ze wzoru zamieszczonego w art. 243 u.f.p. Niestety formularze nie są ze sobą połączone i każdy trzeba wypełniać odrębnie. Pomocne mogą się okazać przykładowo wypełnione formularze.

Materiały opublikowane zostały na stronie RIO Poznań z pismem od prezesa izby Grażyny Wróblewskiej adresowanym do organów wykonawczych  o następującej treści:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zaprasza do korzystania z załączonego wzoru przy opracowywaniu i uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo zamieszcza się dokument odzwierciedlający sposób prezentacji danych, o których mowa w art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Jednocześnie informuję, że obecnie pozostaje w fazie testów wersja systemu BeSTi@ przewidująca możliwość sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku jej udostępnienia proszę o przesyłanie dokumentu za pośrednictwem systemu.

Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego:

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rio poznań
  • wyjaśnienia rio poznań przedsięwzięcia wpf

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum