kartka-listopad-3srNa stronach Ministerstwa Finansów znajdziesz opracowanie założeń makroekonomicznych przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które rząd przygotowując Ustawę Budżetową na 2011 r. ma obowiązek przyjąć  na lata 2011 do 2014.

Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu
gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2011.

Dla potrzeb WPF w j.s.t. opracowano również wytyczne dla przyjęcia tych wskaźników do roku 2040.

Podstawa prawna:

Art. 142.
Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1)   główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa;
2)   założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące prognozy:
a)  produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym:
–  wielkości eksportu netto,
–  popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej,
–  nakładów brutto na środki trwałe,
b)  poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
c)  kursu walutowego,
d)  przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
e)  poziomu zatrudnienia i bezrobocia,
f)  salda obrotów bieżących;
[...]

W innym miejscu znajdują się opracowania porównujące jednostki różnego typu, które mogą być podstawa do uzasadnienia przyjmowanych wielkości w prognozowanych kwota zawartych w WPF. Znajdziesz je w dziale finanse samorządów-opracowania

Pytania i uwagi, twoje przemyślenie i doświadczenia mile widziane. Pracujesz nad nowymi zagadnieniami. Zobacz ile możesz zyskać dyskutując z innymi skarbnikami i specjalistami w tej dziedzinie.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum