Zbliża się czas przekazania bilansów skonsolidowanych do RIO. Termin masz do 30 czerwca. Przekazujesz je przez system BeSTia i wersję papierową, jeśli nie masz kwalifikowanego podpisu, który stosujesz w BeSTii.

Cytowałam już kilka przykładów zarządzeń w sprawie bilansów skonsolidowanych i pewnie zobaczyłaś, że wiele jednostek nie posiada zaktualizowanego tego zarządzenia. W większych jednostkach panuje przekonanie, że sprawozdanie to przekazuje się w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania ostatniego bilansu podlegającego konsolidacji.

Myślę, że to jest błędne przekonanie. I jeśli właśnie takie masz, to skonsultuj w porę swoje stanowisko ze swoją RIO.

Jak brzmi aktualny przepis w tej sprawie?

§ 25.
[...]
3. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje zarząd i skarbnik.
§ 26.
[...]
5. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)) w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego do dnia 14 lipca roku następnego.
[...]

Skoro RIO ma tylko 14 dni na przekazanie bilansów do MF, to jakim sposobem jednostka może mieć czas 3 miesiące dłuższy?

Spotkałam się jeszcze z jednym błędem popełnianym podczas przenoszenia bilansów jednostkowych do formularza bilansu skonsolidowanego.

Sprawa dotyczy zobowiązań i należności krótkoterminowych. Finansowymi są kredyty, pożyczki i instrumenty finansowe (np. obligacje, poręczenia i gwarancje).

Podałam już w ubiegłym roku formularze z informacją, które pozycje z bilansów jednostkowych przepisać do formularza bilansu skonsolidowanego podanego w rozporządzeniu.

Jeśli zarządzenie w sprawie bilansu rozszerza zakres informacji w bilansie skonsolidowanym, to powinno również podawać informację o sposobie przepisywania pozycji z bilansów jednostkowych do skonsolidowanego.

Przykłady bilansów bez dodatkowych informacji:

  1. Miasto i Gmina Stary Sącz – bilans za 2010 rok
  2. Miasto i Gmina Olkusz – bilans za 2009
  3. Miasto stołeczne Warszawa  - bilanse za 2007 i 2008

Przykłady bilansów z rozszerzona informacją:

  1. bilans skonsolidowany Miasta Katowice z 2007 roku
  2. Miasto stołeczne Warszawa  - bilanse za 2009
  3. Miasto Rybnik-bilans a 2007

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans skonsolidowany

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum