Dzisiejszy dzień jest ostatnim roboczym dniem, w którym powinna zostać przyjęta uchwała budżetowa. Jeśli uchwała została podjęta w grudniu, to do dzisiaj należało podjąć uchwały zmieniające, które powinny dostosować treść uregulowań uchwały do obowiązujących od 1 stycznia przepisów nowej ustawy o finansach publicznych (uofp), (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z dnia 24 września 2009 r.).

Jednym z uregulowań nowej uofp jest likwidacja samorządowych funduszy celowych.

Art. 9 ustawy wymienia następujące jednostki, które tworzą sektor finansów publicznych:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.
Nie będzie już samorządowych funduszy celowych w gminie. Ich dotychczasowy plan finansowy należy włączyć do budżetu. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do działu 900 już od 1 stycznia 2010 roku.
W sprawozdaniach budżetowych i finansowych za rok 2009 pokazywać będziesz ten fundusz według przepisów obowiązujących do 31.12.2009.
Z tego faktu wynika bardzo ważna informacja:
w systemach informatycznych, w których prowadzisz ewidencje funduszy celowych zamykasz działanie tych jednostek z data 1 stycznia 2010.
Dotyczy to systemu BeSTi@, Bilanse i Sprawozdania (od Delfin s.c. ) oraz prawdopodobnie wszystkich systemów sprawozdawczych i finansowo-księgowych, których używasz.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się fundusze celowe:
 1. wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)
 2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: centralny i terenowe, o których mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

Po upływie  tego terminu nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmują jednostki samorządu terytorialnego, które realizowały wyodrębnione zadania poprzez fundusze celowe. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy celowych stają się dochodami budżetów  odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 121 ustawy – Przepisy przejściowe wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010 w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych
jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych
są opracowywane, uchwalane i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

 • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum