Dostaję coraz więcej pytań dotyczących ewidencji zmian w budżecie. Interpretacja nowych przepisów jeszcze się klaruje i nadal nie ma pełnej jasności w wielu kwestiach. Z pewnością potrzebujesz swoje stanowisko w tej sprawie odnosić do interpretacji swojego RIO.

Przyjrzyjmy się wspólnie zapisom w ustawie i w rozporządzeniach, które już zostały opublikowane (mam na myśli te już obowiązujące i projekty, które lada moment zostaną uchwalone i będą obowiązywać).

Zacznijmy od rozdziału 4 ustawy o finansach publicznych:

Art. 257. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

 1. dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
 2. dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
 3. wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 4. dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ten artykuł precyzyjnie określa kompetencje wójta, burmistrza czy prezydenta (czyli organu wykonawczego). Czytajmy dalej:
Art. 258.

 1. Organ stanowiący (czyli rada) jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
  1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; (uprawnienia dla kierowników jednostek podległych do dokonywania zmian w planach finansowych – taki zapis musi się znaleźć w uchwale rady)
  3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (zapis o udzieleniu uprawnień dla kierowników jednostek podległych do zaciągania takich zobowiązań musi się znaleźć w uchwale rady. Art. 261 daje kierownikowi samorządowej jednostki budżetowej w celu realizacji zadań, prawo do zaciągania zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym tej jednostki.)
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd. (w uchwale rady “Procedura uchwalania i wykonywania budżetu” powinny znaleźć się zapisy, które określają również  terminy w jakich te zmiany są ewidencjonowane w budżecie. Według mnie wystarczy kiedy taki zapis w ewidencji następuje raz w miesiącu pod datą ostatniego dnia miesiąca. Wtedy możesz sprawdzić poprawność sporządzonych miesięcznych sprawozdań, które dostarczą jednostki. Taką zbiorczą informację o zmianach w planach finansowych wprowadza organ wykonawczy. Zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów i/lub wydatków planu finansowego jednostki jest rejestrowane jako zmiany w budżecie. Proszę zauważ, że dopiero przeniesienia w tych planach między grupami paragrafów w wydatkach byłyby widoczne jako zmiany wydatków budżetu. Oczywiście w planie finansowym, który ma być sporządzany ze szczegółowością dział/rozdział/paragraf będzie widoczna każda zmiana. Dla swoich potrzeb kontrolnych potrzebujesz ewidencji ze szczegółowością planów finansowych ale zmiany pokazujesz w szczegółowości podjętej uchwały budżetowej. Pokażę Ci to w tym tygodniu na przykładach.)

Art. 259.

 1. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków.
 2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
 3. Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Ten artykuł nie pozostawia miejsca na dodatkową interpretację.

P.S. Kolorowym tekstem przytoczone są cytaty. Moje uwagi napisałam czarną czcionką.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • art 257 ustawy o finansach publicznych komentarz

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum