kartka-listopad-19ptNa 77 posiedzeniu sejmu w dniu 29 10.2010 roku została podjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Znajdują się w niej istotne dla ciebie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Najważniejsze dla ciebie wydają mi się zapisy art.40:

Art. 40.
1. Uchwałę budżetową na rok 2011 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.

2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, jednak nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r., podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do dnia 31 marca 2011 r., ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez  regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 2.

Przepisy art.40 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, która sama (z nielicznymi wyjątkami) wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 roku.

Ustawa ta dokonuje jeszcze zmian w następujących aktach:

 1. w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 2. w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 3. w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
 4. w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
 5. w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 6. w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 7. w ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,
 8. w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli,
 9. w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 10. w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 11. w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 12. w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 13. w ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 14. w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 15. w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu,
 16. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 17. w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
 18. w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 19. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 20. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 21. w ustawie  z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 22. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 23. w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 24. w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 25. w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
 26. w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, u
 27. w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
 28. w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
 29. w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
 30. w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
 31. w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum