Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (D.U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020), które obowiązywało do końca roku 2009 jeszcze reguluje sprawę terminu sporządzenia bilansu skonsolidowanego za rok 2009 oraz wzoru formularza, na którym trzeba go wykonać.

Jeśli konsolidacji podlegają tylko bilanse, których obowiązkowym terminem przyjęcia był 31 marzec:

  1. z wykonania budżetu
  2. jednostek budżetowych
  3. zakładów budżetowych
  4. gospodarstw pomocniczych

to termin do złożenia bilansu skonsolidowanego przypada na dzień 30 czerwca. Jeśli pozostałe sprawozdania finansowe podlegające konsolidacji otrzymano w terminie późniejszym, to termin złożenia bilansu skonsolidowanego upływa po 3 miesiącach od daty otrzymania ostatniego podlegającego konsolidacji.

Zwróć uwagę, że w projekcie nowego rozporządzania data 30 czerwiec ustalana jest na sztywno.

Jak brzmią stosowne zapisy w tym rozporządzeniu?

§ 16.
1. Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.
2. W celu sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, iż jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego.
3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może rozszerzyć zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego.
§ 17.
1. Sprawozdanie finansowe jednostki i placówki podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy lub księgowy placówki.
2. Bilans z wykonania budżetu państwa podpisuje Minister Finansów i główny księgowy budżetu państwa.
3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego podpisują członkowie zarządu i skarbnik.
4. Sprawozdania finansowe łączne i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje przewodniczący zarządu i skarbnik.
§ 18.
1. Kierownicy jednostek budżetowych składają sprawozdanie finansowe odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego.
2. Kierownicy zakładów budżetowych składają sprawozdania finansowe odpowiednio dysponentom części budżetowej lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego.
3. Kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych składają sprawozdanie finansowe jednostce budżetowej.
4. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1-3, składa się do dnia 31 marca roku następnego.
§ 19.
1. Dysponenci środków budżetu drugiego stopnia sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i przekazują je dysponentom części budżetowej do dnia 15 kwietnia roku następnego.
2. Dysponenci części budżetowej sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i przekazują je do Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia roku następnego.
3. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i przekazują je do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.
4. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują bilanse z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 30 kwietnia roku następnego.
5. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach i przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.
6. Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do Ministerstwa Finansów skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatniego skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans w gminie za 2017r

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum