Już zniecierpliwione komentarze pojawiają się na forum RIO w sprawie otwarcia okresu sprawozdawczego za IV kwartał 2011. Mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.  Opiszę go w oddzielnym artykule pod koniec tygodnia. Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Uregulowania dotyczące sprawozdawczości znajdziesz w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) oraz  rozporządzaniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Dnia 31 stycznia

upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2011 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2011 roku przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe do swoich jst: Rb-27S, Rb-28S, Rb-3x, Rb-50.

Do dnia 1 lutego 2012 roku jednostki i zakłady składają Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst.

Jednostki samorządu terytorialnego składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO:

Do dnia 10 lutego 2012 r. (a nawet do 12-go)

 1. Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jst składają w formie dokumentu dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO

Do dnia 15 lutego 2012 r.

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jednostek samorządu terytorialnego składają w formie dokumentu dysponentowi głównemu przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO i delegaturze NIK.

Do dnia 23 lutego 2012 r.

 1. Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 2. Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 3. Rb-ST – roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 4. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (organ)
 6. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 7. Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności (organ)
 8. Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 9. Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin i miast na prawach powiatu
 10. Rb-30S – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 11. Rb-34S – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Z systemu Sprawozdania w wersji Z możesz wygenerować plik *.xml, który zawiera sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S. Podstawowe dane do nich możesz automatycznie pobrać z systemu Budżet.

Sprawozdania w wersji Se pozwolą Ci zsumować automatycznie sprawozdania z jednostek podległych z wersji J (Je) i przekazać je elektronicznie do Bestii. Również dla sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-3x, Rb-50 wygenerujesz odpowiednie plik *.xml, które wczytasz do BeSTii. Pozostałe sprawozdania (organu) wykonujesz bezpośrednio w BeSTii.

Tworzenie plików *.xml i wczytywanie do BeSTii

Na sporządzenie sprawozdań Rb-N i Rb-Z  samorządowe instytucje kultury, SPZOZ i samorządowe osoby prawne mają termin 37 dni od zakończenia roku i do dnia 7 lutego powinny je przekazać do jst. Jst przekazuje je do RIO w terminie 56 dni od zakończenia roku. Ponieważ ten termin wypada w niedzielę, to te sprawozdania potrzebujesz przekazać do dnia 26 lutego.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum