Znów startujemy do półrocznych sprawozdań. Nadal obowiązkowo przekazujemy je do Bestii tylko kwartalnie.

Jeszcze nie wiem nic o ewentualnych zmianach więc prezent do tworzenia NDS powinien działać poprawnie. Urzędy Skarbowe nadal mają do 15 lipca termin na złożenie Ci sprawozdania z wykonania dochodów gmin i udziałów jst w dochodach budżetu państwa. Więc tylko kilka dni będziesz mieć czas na dopracowanie swojego Rb -27 S.

Nadal podstawę prawną sporządzanych sprawozdań stanowią rozporządzenia z roku 2010: w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Terminy sprawozdawczości budżetowej:

8 lipiec

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

10 lipiec

  1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34S jeśli prowadzą rachunki,o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz Rb-50W i  Rb-ZN. Ostatnie dwa dotyczą tych jednostek, które wykonują zadania zlecone
  2. samorządowe zakłady budżetowe Rb-30S oraz   Rb-Z, Rb-N składają do zarządów j.st.

12 lipiec

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 lipiec (do 15 poniedziałek, bo termin ustawowy jest w dzień wolny od pracy)

  1. Samorządowe instytucje kultury i ZOZ-y składają jednostkowe Rb-N i Rb- Z do zarządów j.s.t.
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

22 lipiec

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-30S, Rb-34S do RIO
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
  3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 lipiec (29 poniedziałek, bo termin ustawowy jest w dzień wolny od pracy)

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowością prawną do RIO

P.S. Przy sporządzaniu Rb-Z pamiętaj o zmianie rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23.12.2010, które już nie obowiązuje (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.) Zmieniono go rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2012 (Dz.U.2011.298.1767).

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum