Informacje na temat ‘wykonanie budżetu’

Do 31 marca przygotowujesz sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za 2011 rok. Już przywoływałam w ubiegłym roku przepisy prawa, które regulują cały proces absolutoryjny więc możesz wrócić do tych artykułów.

Informacje w tej sprawie opublikowało RIO Warszawa. Kliknij w ten link i na stronie podejrzyj plik pdf, w  którym znajdziesz również informacje dotyczące ostatnio zmienionych przepisów prawa i błędach związanych z pomocą publiczną.

RIO Poznań przekazuje następujący komunikat dla organów wykonawczych ze swojego obszaru działania. Przytoczę go tutaj, bo identyczne wymagania są dla wszystkich na terenie całego kraju:

Czytaj dalej... »

Pamiętaj, że  do 30 czerwca organy stanowiące rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Do tego dnia, organ stanowiący jednostki samorządu powinien również podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta).

Zdaniem RIO, organ stanowiący powinien zatwierdzać sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w formie uchwały, która powinna mieć formę odrębnego od absolutorium dokumentu. Może ona obejmować zatwierdzenie obu sprawozdań.
Czytaj dalej... »

W tym roku obowiązują po raz pierwszy przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 R. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) w sprawie udzielania absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.

Do dnia 31 marca zarządy (również wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) przedstawili swoim radom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające w szczególności:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • absolutorium dla wójta
  • absolutorium wójta
  • udzielenie absolutorium wójtowi


Z pewnością mogę ci pogratulować zakończenia prac nad dokumentami opisującymi wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Wiem ile pracy wkładasz w ten dokument i domyślam się ile towarzyszy ci radości, kiedy już masz ją za sobą.

Te kwiaty obok są dla ciebie. Chętnie w takiej chwili postawiłabym ci piękny film z Youtube na chwilę zasłużonego odpoczynku i relaksu. Nie wiem tylko czy zatrzymasz się na moment, by go zobaczyć? Czasem sama też pędzę od jednej do kolejnej pracy i nie daję sobie chwili na radość z tej wykonanej. Na końcu jest prezent dla ciebie.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum