Informacje na temat ‘wdrażanie uofp’

Mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających realizację zadań, o których mowa w art. 74 i art. 174 pkt 4.ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z 27 sierpnia 2009 roku) w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012.1456 z dnia 24 grudnia 2012 r.) Art. 8 punkt 9) wprowadza się do ustawy o finansach publicznych Art. 230b, w którym Minister Finansów zostaje zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:

Czytaj dalej... »

Wszyscy już myślimy o Świętach  i chwilach, które spędzimy w rodzinnym gronie.  Krótko tylko wspomnę, że na stronie MF pojawiły się dokumenty z propozycjami zmian w uofp i ich uzasadnienie. Będziesz bliżej przyglądać się tym propozycjom i sprawdzać jaki wpływ będzie miało ich wprowadzenie na twój budżet.

Nie przepadamy za zmianami. Szczególnie teraz już chce się trochę odpocząć po intensywnej pracy przy projekcie. Zaraz podejmowanie uchwały budżetowej i za chwilę jej zmiany, które trzeba będzie wprowadzić po uchwaleniu ustawy budżetowej. Zmienia się wskaźniki przyjęte w ustawie  budżetowej w stosunku do tych wcześniej prognozowanych.

Wygląda, że trzeba nam pomysłów, jak zarządzić swoją pracą przez najbliższe parę miesięcy, by przetrwać bez uszczerbku na zdrowiu nadchodzące spiętrzenie się prac w terminarzu skarbnika.

Czytaj dalej... »

Od 1 stycznia 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.o kontroli w administracji rządowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 185 Poz. 1092).

W art.70 tej ustawy czytamy:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
“6)  tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Jak brzmiał dotychczas art.150?

Czytaj dalej... »

Przy planowaniu dotacji potrzebujesz pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach.

  1. Dotacji z budżetu udzielać możesz tylko w planie finansowym urzędu gminy lub powiatu. Wyjątkowo taka dotacja może być udzielana w planie finansowym innej niż urząd marszałkowski jednostki budżetowej wyłącznie z budżetu województwa.
  2. Kto może  otrzymać dotację z budżetu i na jakich zasadach regulują artykuły 218-221 ustawy o finansach publicznych

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wydatki bieżące gminy
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum