Informacje na temat ‘rozporządzenie MF’

element sprawozdania finansowego -rachunek zysków i stratPrzyszedł czas, by przeanalizować kolejny element sprawozdania finansowego. W ubiegłym roku pisałam dość szczegółowo o księgowaniu kosztów na przykładzie paragrafu 302. Jeśli prawidłowo księgowałaś koszty i przychody, to prawdopodobnie bez wysiłku przygotujesz ten element sprawozdania.

Zwróć proszę uwagę, że jednostki budżetowe i samorządowe zakłady wykonują rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ustawa o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) daje do wyboru kierownikowi jednostki jeszcze wariant kalkulacyjny (art 47.4.1).

Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nakazuje jednostkom finansów publicznych wybór wariantu zapisem w § 17.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej na 2011
 • rachunek zysków i strat 2011
 • pokrycie amortyzacji
 • pokrycie amortyzacji w rachunku zysków i strat
 • rachunek zysków i strat za 2011 pokrycie amortyzacji
 • pokrycie amortyzacji 2012
 • rachunek zysków i strat 2012
 • zmiany w planie kont jednostek budżetowych 2012
 • rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej
 • rachunek zysków i strat za 2011 rok w jednostce budżetowej

Od 15 lutego będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., 121). Zauważ, że od 1 stycznia 2012 roku nie są numerowane Dzienniki Ustaw (zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Zasady rachunkowości zmieniają się od stycznia 2012 a na ich wprowadzenie masz pół roku.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • konto 976
 • plan kont 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 • plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011
 • polityka rachunkowości 2012
 • nowy plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • plan kont jednostki budżetowej 2012
 • zakładowy plan kont 2012
 • rozporządzenie w sprawie planu kont 2012

Przypomnę ci kilka terminów, które muszą być zaznaczone w twoim kalendarzu i powinny stanowić priorytet w stosunku do innych zadań. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Kilka ważnych uregulowań pragnę ci przypomnieć na początek z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S:

Czytaj dalej... »

Przyszła kolej na nowe zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nie są duże i pewnie nie będą dotyczyły sporej grupy jednostek. Rzuć okiem co się zmienia.

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012
 • klasyfikacja budżetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012 paragrafy
 • klasyfikacja wydatków budżetowych 2012
 • klasyfikacja budżetowa gminy
 • klasyfikacja budżetowa tekst jednolity
 • zmiany w rachunkowości budżetowej 2012
 • klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków
 • klasyfikacja budzetowa 90005
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum