Informacje na temat ‘RIO Gdańsk’

Dzisiaj w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obchody rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Mam bardzo dobre wspomnienia z 15 lat osobistej współpracy z RIO – szczególnie z RIO Lublin, której pracownikom zawdzięczam bardzo wiele. Serdeczne podziękowania pragnę przekazać byłym i obecnym pracownikom tej izby. Na rozwój mojej kariery zawodowej wyjątkowy wpływ miała ówczesna prezes tej izby Barbara Kozyra.

Czytaj dalej... »

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

  1. dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących
  2. obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
  3. wyliczamy średnią z tych trzech lat

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wskaźnik zadłużenia gminy
  • jak obliczyć wskażnik zadłużenia
  • wskaznik obslugi dlugu czy dla kredytów obrotwoych

katka-pazdziernik-0610śrMinisterstwo Finansów nie ujawniło swojego stanowiska w sprawie obowiązującego formularza, w którym ma być sporządzona wieloletnia prognoza finansowa j.s.t.

Wiadomo, że w BeSTii zaimplementowano formularze, które MF opublikowało we wskazówkach dotyczących metodyki sporządzania WPF z lipca b.r. (tutaj znajdziesz opis metodyki WPF)

W niektórych izbach przygotowano formularze w arkuszach Excela, które mogą pomóc w zbieraniu informacji wymaganych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Wiem, że w izbach planowane są szkolenia z zakresu projektów na 2011 rok pod koniec października. Pewnie do tego momentu wyjaśni się sprawa i będzie wiadomo czy obowiązuje jeden konkretny formularz czy każda jednostka może sporządzić prognozę według własnego uznania.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum