Informacje na temat ‘RIO Bydgoszcz’

Dzisiaj w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obchody rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Mam bardzo dobre wspomnienia z 15 lat osobistej współpracy z RIO – szczególnie z RIO Lublin, której pracownikom zawdzięczam bardzo wiele. Serdeczne podziękowania pragnę przekazać byłym i obecnym pracownikom tej izby. Na rozwój mojej kariery zawodowej wyjątkowy wpływ miała ówczesna prezes tej izby Barbara Kozyra.

Czytaj dalej... »

Czy nadal masz wątpliwości jak sporządzać Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 04.03.2010, Nr.43, poz. 247)? Jeśli tak, to zobacz pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2011 r. znak DP14/657/19/MKT/2011/629 w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz Rb-ZN za IV kwartał 2010 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu Dominika Radziwiłła.

Znajdziesz je na stronie:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rb n objaśnienia
  • rb z instrukcja

zima10Otrzymuję sporo pytań w sprawie likwidowanych rachunków dochodów własnych i powoływaniu rachunków dochodów w jednostkach oświatowych.

Z pewnością na wiele pytań w tej sprawie znajdziesz odpowiedź na stronach biuletynu wydawanego przez RIO w Bydgoszczy. Temu tematowi poświęcono w numerze 2(68)/2010 strony 59-70

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • paragraf 2400 w jednostce budżetowej
  • paragraf 2400 w jst
  • paragraf 2400 nazwa
  • paragraf 2400 klasyfikacja budżetowa

katka-pazdziernik-3010sobJeśli potrzebujesz informacji na temat rachunków dochodów własnych, to koniecznie zapoznaj się z opracowaniem w Biuletynie Informacyjnym 02_10 opublikowanym na stronie BIP RIO Bydgoszcz.

Dowiesz się z niego jak zamknąć obecne rachunki dochodów własnych, które mogą funkcjonować tylko do dnia 31.12.2010. Dowiesz się jak powinny być powołane na mocy art. 223 ust.1. nowej ufp wydzielone rachunki jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na nim dochody określone uchwałą organu stanowiącego.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum