Informacje na temat ‘Rb-31’

Sprawozdawczość budżetowa likwidowanych jednostek regulowana jest zapisami rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r. Nr 20 poz. 103)

§ 23.

1. Kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. [...]

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jednostka budetowa
  • jak się piszę sprawozdanie środków pieniężnych skarbnik w szkole
  • kto sprządza rb-31
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum