Informacje na temat ‘Rb-30S’

Przypomnę ci kilka terminów, które musisz dotrzymać więc warto zaznaczyć je w twoim kalendarzu. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie tych terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Nadal obowiązują przepisy z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Lada moment pewnie pojawi się nowelizacja, która będzie dotyczyła sprawozdań za styczeń 2013. O zmianach w ustawie o finansach publicznych porozmawiamy również niebawem.

Czytaj dalej... »

Znów startujemy do półrocznych sprawozdań. Jednocześnie trwają konsultacje w sprawie zmian w rozporządzeniu. o sprawozdwczości. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie uzgodniono ostatecznie wspólnego stanowiska ale wszystko wskazuje na to, że będziemy obowiązkowo przekazywać miesięczne sprawozdania do Bestii.

To oznacza, że masz niewiele czasu, by uporządkować temat sporządzania łącznych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S. Zmiany rozporządzenia pociągną za sobą aktualizację systemu Besti@. Czy już jesteś na to przygotowana? Jeśli masz pytania w tej sprawie napisz je proszę poniżej. Odpowiem ci na nie na stronie lub zrobię spotkanie on-line, na którym odpowiem na pytania wymagające prezentacji wizualnej. Czytaj dalej... »

Opublikowany został projekt zmian w rozporządzeniu MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmian jest sporo i będziemy się im bliżej przyglądać. Planowany termin wejścia w życie jest na 1 września 2012.

Zostanie zlikwidowane przekazywanie wersji papierowych i będziesz przekazywać sprawozdania tylko elektronicznie. Musisz więc kupić kwalifikowany podpis dla osób, które podpisują sprawozdania. Oprócz obowiązku przekazywania kwartalnych sprawozdań będziesz przekazywać również sprawozdania miesięczne.

Nie wiem jak w praktyce sprawdzi się się doprecyzowanie terminu składania sprawozdań. Dla mnie to jest do weryfikacji w przypadku elektronicznego przekazywania. Natomiast nie wiem czy zmieni to sytuację otrzymywania przez gminy sprawozdań z US. Ten zapis wyjaśnia MF w następujący sposób:

Z uwagi na powstałe niejasności w sposobie w interpretacji użytego w rozporządzeniu pojęcia „termin przekazania sprawozdania” w projekcie zdefiniowano go jako termin wpływu sprawozdania do odbiorcy. Wskazany termin przekazania sprawozdań jest terminem dostarczenia sprawozdań do jednostek, będących odbiorcami tych sprawozdań, a nie jak wynikało z niektórych interpretacji, terminem złożenia sprawozdań w polskiej placówce pocztowej. Należy mieć na uwadze, że termin przekazania sprawozdań, określony jako termin wpływu tych sprawozdań do ich odbiorców, wynika z obowiązku terminowego sporządzenia sprawozdań łącznych i comiesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa.

Czytaj dalej... »

Już zniecierpliwione komentarze pojawiają się na forum RIO w sprawie otwarcia okresu sprawozdawczego za IV kwartał 2011. Mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.  Opiszę go w oddzielnym artykule pod koniec tygodnia. Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Uregulowania dotyczące sprawozdawczości znajdziesz w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) oraz  rozporządzaniu w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Dnia 31 stycznia

upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2011 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2011 roku przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe do swoich jst: Rb-27S, Rb-28S, Rb-3x, Rb-50.

Do dnia 1 lutego 2012 roku jednostki i zakłady składają Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum