Informacje na temat ‘likwidacja’

Jakiś czas temu dostałam pytanie i do dzisiaj nie spotkałam odpowiedzi na nie:

Czy pracownikom gospodarstwa pomocniczego zwolnionym w 2010 r. z powodu likwidacji gospodarstwa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.?
Oto odpowiedź, którą znalazłam na jednej ze stron w internecie i proszę o komentarz
…w artykule 123 ustawy wprowadzającej NIE MA zapisu iż artykuł 38 ustawy wprowadzającej wchodzi w innym terminie niż 1 stycznia 2010.
Na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zmieniony został przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.), w myśl którego prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową, natomiast prawa takiego od dnia 1 stycznia 2010 r. nie mają pracownicy gospodarstw pomocniczych.
Z uwagi jednak na to, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy gospodarstw pomocniczych utracili prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to również w przypadku likwidacji gospodarstwa pomocniczego w trakcie roku 2010, zwalnianym pracownikom nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.
Z poważaniem
Lodzia

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-18czw

21 listopada wybory samorządowe.

A bieżąca praca musi być wykonywana.  Pewnie już przymierzasz się do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawdzasz w jakich dokumentach potrzebujesz dokonać zmian wynikających z rozporządzeń już obowiązujących i tych, które lada moment wejdą w życie.

Jeśli masz gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe, które jeszcze nie zostały zlikwidowane, to do końca listopada muszą zostać załatwione sprawy zatrudnienia.

Czytaj dalej... »

Trzeba wyrejestrować z ZUS wszystkich pracowników i pracodawcę. Jeśli pracownicy otrzymują angaże w nowych jednostkach, to należy ich ponownie zarejestrować. Nowych pracodawców również.

Czytuję biuletyn BDO Finanse Publiczne. Ostatnio ukazał się w nim artykuł Rozrachunki z ZUS przy likwidacji jednostki sektora finansów publicznych (Autor: Grażyna Voss, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej)

Czytaj dalej... »

Sprawozdawczość budżetowa likwidowanych jednostek regulowana jest zapisami rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r. Nr 20 poz. 103)

§ 23.

1. Kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. [...]

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jednostka budetowa
  • błędnie wykazne zobowiązania sprawozdanie rb
  • gdzie w bilansie otwarcoa likwidacji wykazać rezerey na koszty likwidacji
  • kto sprządza rb-31
  • stam findudzu obrotoeego z rb 30 a faktyczny stan środków
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum