Informacje na temat ‘inwentaryzacja’

Dzisiaj w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obchody rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Mam bardzo dobre wspomnienia z 15 lat osobistej współpracy z RIO – szczególnie z RIO Lublin, której pracownikom zawdzięczam bardzo wiele. Serdeczne podziękowania pragnę przekazać byłym i obecnym pracownikom tej izby. Na rozwój mojej kariery zawodowej wyjątkowy wpływ miała ówczesna prezes tej izby Barbara Kozyra.

Czytaj dalej... »

15 stycznia upłynął termin, w którym powinnaś dokonać inwentaryzacji. Teraz do 25 marca masz czas, by

  1. porównać wyniki inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych oraz sporządzić wyjaśnienie i rozliczyć powstałe różnice
  2. sporządzić i sprawdzić zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i wszystkich ksiąg pomocniczych

Zaplanuj i zorganizuj swoja pracę, by uniknąć niepotrzebnego stresu. Pamiętaj, że po drodze masz jeszcze miesięczne sprawozdania za marzec. I trochę innych spraw, o których musisz pamiętać. Przypomnę ci więc, że weryfikacji podlegają: Czytaj dalej... »

kartka-grudzien6pon

Zapraszam cię do zapoznania się z artykułem na temat trzeciej metody prowadzenia inwentaryzacji opisanej w art. 26 pkt 3  ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) dla:

środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw  zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Czytaj dalej... »

kartka-listopad-19ptInwentaryzacja odbywa się na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MF.

Z obowiązujących przepisów nie wynika, że konieczne jest posiadane instrukcji inwentaryzacyjnej. Jak wnoszę z zdanego pytania w dyskusjach warto taką instrukcję w jednostce posiadać. Dodatkowo w jednostce samorządu wszystkie jednostki powinny posiadać identyczne zasady rachunkowości (inaczej trudno będzie wykonać prawidłowo bilans skonsolidowany).

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum