katka-pazdziernik-1110Dane zawarte w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał lat 2008 i 2009 oraz za III kwartał 2010 powinny być zgodne z odpowiednimi pozycjami w formularzu WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Instrukcja do tego sprawozdania w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 3 lutego br. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 20 poz. 103) wskazuje związki tego sprawozdania ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S. Nakazuje również zgodność z zapisami w ewidencji księgowej budżetu (organu) j.s.t. prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 5 lipca br. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 128 poz. 861)

Podkreślę na marginesie, że sprawozdanie to sporządzają na koniec każdego kwartału wyłącznie zarządy (rozumiem pod tym również wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) jednostek samorządu terytorialnego. Nie sporządzają go żadne jednostki podległe w samorządach ani administracji rządowej.

Dochody A (WPF – poz. 1: 2008 i 2009 wykonanie za IV kwartał a w 2010 plan po zmianach za III kwartał ):

 1. wartości w kolumnie „Plan (po zmianach)” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz zgodne z ewidencją na Koncie 991 – “Planowane dochody budżetu”
  Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
  Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.
  Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody.
  Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
  Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991
 2. wartości w kolumnie „Wykonanie” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz zgodne z ewidencją na Koncie 901 – “Dochody budżetu”
  Konto 901 służy do ewidencji uzyskanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
  Na stronie Ma konta 901 w trakcie roku ujmuje się dochody budżetu:
  1)   na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222;
  2)   na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
  3)   z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;
  4)   z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
  5)   pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;
  6)   pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.
  Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.
  Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

Według ustawy o finansach publicznych dochodami bieżącymi (pozycja A1 w Rb-NDS, którą ujmuje się w wierszu 1a WPF) są wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi.  Według klasyfikacji budżetowej dochody majątkowe (pozycja A2 w Rb-NDS, którą ujmuje się w wierszu 1b WPF) masz w paragrafach (z odpowiednią czwartą cyfrą): 076; 078; 087;  (to są dochody ze sprzedaży majątku wpisywane do wiersza 1c w WPF); 618; 620; 626; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 641; 642; 643; 651; 652; 653; 656; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 668.

Wydatki B (WPF -poz. 20)

 1. wartości w kolumnie „Plan (po zmianach)” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz zgodne z ewidencją na Koncie 992 – “Planowane wydatki budżetu”
  Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.
  Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.
  Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane.
  Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.
  Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.
 2. wartości w kolumnie „Wykonanie” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Wydatki wykonane (w tym również wydatki niewygasające zgodnie z art.263 ust.2 u.f.p.)” sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz zgodne z ewidencją na Koncie 902 – “Wydatki budżetu”
  Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:
  1)   jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223;
  2)   realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134.
  Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
  Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.
  Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.
  Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961

oraz ewidencji na kontach: Konto 903 – “Niewykonane wydatki”

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

i Konta 904 – “Niewygasające wydatki”

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1)   wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;
2)   przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Wydatki bieżące (pozycja B1 w Rb-NDS, która powinna być zgodna z poz. 19 w WPF) określane są w podobny sposób jak dochody. Są nimi wszystkie, które nie są majątkowymi (pozycja B2 w Rb-NDS, którą ujmuje się w poz. 1o w WPF), do których według klasyfikacji budżetowej zaliczane są paragrafy (z odpowiednią czwartą cyfrą): 601; 602; 605; 606; 613; 614; 616; 617; 618; 620; 621; 622; 623; 630; 656; 657; 658; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 680.

Uwaga:

Na podstawie

§ 15.
1. Ustalając zakładowy plan kont, należy się kierować następującymi zasadami:
1)   konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce;
2)   plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
3)   konta wskazane w planach kont ujętych w załącznikach do rozporządzenia mogą być dzielone na dwa lub więcej kont syntetycznych;
4)   zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności;
5)   zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.
2. Zakładowy plan kont powinien zapewnić ewidencję wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Operacje dotyczące wykonania budżetu w układzie zadaniowym mogą być ewidencjonowane na kontach, na których są ujmowane operacje według podziałek klasyfikacji budżetowej.
3. Plan kont dla budżetu państwa może być uzupełniony o dodatkowe konta.


i

§ 27.
1. Do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2010, z wyjątkiem zdarzeń dotyczących wykonania budżetu środków europejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Kierownicy jednostek dostosują prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu środków europejskich do zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
3. Do dnia zakończenia i rozliczenia programów i projektów, o których mowa w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, poz. 685), jednostki mogą stosować zasady ewidencji określone w dotychczasowych przepisach z odpowiednim dostosowaniem numeracji kont.

rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont mogą w planie kont budżetu można podzielić konta 901, 902, 961 na większą liczbę kont syntetycznych. Również mogą nadal funkcjonować konta 907 , 908, 967  po odpowiedniej zmianie opisu ich działania oraz kont 901, 902, 961.

Zwróć uwagę, że w bilansie z wykonania budżetu we wzorze podanym w tym rozporządzeniu nie ma odrębnej pozycji dla wyniku na funduszach pomocowych.

Do tej pory te konta funkcjonowały w sposób opisany poniżej:
Konto 907 – “Dochody z funduszy pomocowych”

Konto 907 służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto 967.
Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów poszczególnych funduszy według ich rodzajów.
Konto 908 – “Wydatki z funduszy pomocowych”

Konto 908 służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków na konto 967.
Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych.
Zobacz również odpowiedź RIO Białystok na zapytanie o księgowanie środków unijnych.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • dochody majątkowe gminy
 • wydatki majątkowe gminy
 • DEFICYT PO STRONIE WYKONANIA W RB NDS

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum