Dzisiaj minął termin przekazania wymaganych sprawozdań budżetowych za rok 2009.  W przyszłym roku będziesz mieć na tę czynność dwa dni mniej. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi  z ewidencji księgowej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Ponieważ sporządzasz sprawozdanie zbiorcze, to ponosisz odpowiedzialność za jego poprawność. W twoim interesie jest zadbać, by jednostki dostarczały ci rzetelnie i prawidłowo sporządzane sprawozdania.

Teraz potrzebujesz edukować księgowe w jednostkach, by sporządziły rzetelnie i prawidłowo sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansów jednostek i od niedawna z dodatkowych elementów: rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Takie działanie pozwoli ci sporządzić rzetelnie i prawidłowo łączne sprawozdanie finansowe.

Przez najbliższe dwa tygodnie pokazywać ci będę w jaki sposób możesz sobie pomóc w zorganizowaniu tego odcinka twojej pracy. Jednostki mają obowiązek złożyć swoje sprawozdania do dnia 31 marca. Ty masz czas na sporządzenie łącznych sprawozdań do 30 kwietnia. Do tego dnia musisz przekazać je do RIO za pomocą programu BeSTia.

Zaczniemy od rachunku zysków i strat (rzis), który w jednostce budżetowej prezentuje wszystkie poniesione przez nią wydatki w roku sprawozdawczym a nie przedstawia środków na ich finansowanie, które pochodzą z budżetu gminy. Konsekwencją zasad finansowania jednostki budżetowej są zasady ustalania jej wyniku finansowego. Prawidłowy rzis możliwy jest do sporządzenia wyłącznie w oparciu o ewidencję księgową, w której zastosowano uproszczoną lub pełną ewidencję kosztów.

Później omówię bilans i zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Jakie zasady obowiązują podczas sporządzania sprawozdania finansowego?

 1. z mocy prawa sprawozdanie finansowe składa się z bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu (za rok bilansowy 2009 podstawa prawna sporządzenia tego sprawozdania jest ustawa o rachunkowości D.U. z 2009 r.  Nr 152, poz.1223  oraz rozporządzenie MF z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz.U. Nr 142, poz.1020)
 2. sporządzane jest na dzień 31 grudnia  t.j. dzień kończący rok obrotowy (w przypadku jednostek, które uległy likwidacji w ciągu roku obrotowego na dzień likwidacji)
 3. wzory elementów sprawozdania określa rozporządzenie MF z punktu 1
 4. dane liczbowe pokazuje się na koniec roku poprzedniego i koniec roku bieżącego w przypadku rzis oraz zzfj. W bilansie na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
 5. sprawozdanie jednostki budżetowej podpisuje kierownik jednostki i gł. księgowy. Podpisane przekazywane jest do gminy do dnia 31 marca

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej
 • sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
 • bilans budzetowy
 • sprawozdania jednostek budżetowych
 • sprawozdanie finansowe w jednostkach budzetowtch
 • wzory sprawozdań roczych dla jednostek budzetowych

Jedna odpowiedź do “Sprawozdanie finansowe w jednostce budżetowej”

 • Krystyna:

  W bilansie muszę ująć zobowiązanie do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza i mam dylemat: czy ująć to w pozostałych zobowiązaniach, czy w zobowiązaniach wobec budżetów ? Proszę o podpowiedź.
  Krystyna

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum