W dniu 1 października 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 181, poz. 1218), którego treść przytaczam poniżej.

Na stronie RIO pojawił się komunikat o szkoleniach z tej aplikacji. Liczba miejsc ograniczona. Miejsca szkoleń zaplanowano w następujących miastach:

  1. Kraków – 08.11.2010,
  2. Poznań – 10.11.2010,
  3. Szczecin – 18.11.2010.
  4. Olsztyn – 23.11.2010,
  5. Opole – 25.11.2010.


§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32) § 2 otrzymuje brzmienie:
“§ 2. 1.   Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Prezesa Urzędu:
1)   gminy;
2)   powiaty;
3)   samorządy województw;
4)   minister właściwy do spraw transportu oraz podmioty mu podległe lub przez niego nadzorowane.
2.   Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Ministra Finansów, naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb skarbowych.”.
§ 2.
1. Obowiązek określony w § 4 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie dotyczy podmiotów, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają identyfikator (login) i hasło dostępu udostępnione przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie posiadają identyfikatora (loginu) i hasła dostępu udostępnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, występują z wnioskiem o ich udostępnienie w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum