Wczoraj weszło w życie nowe rozporządzanie w sprawie sprawozdawczości budżetowej z mocą obowiązywania do wszystkich okresów sprawozdawczych roku 2010. Na razie dostępna jest publikacja na stronach Ministerstwa Finansów. Akt pojawi się w D.U. Nr 20 poz.103 z dnia 3.02.2010 roku.

Sprawozdania za rok 2009 sporządzasz według postanowień poprzedniego rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z późn. zm. [Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 88, z 2008 r. Nr 16, poz. 100 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 261).]).

Do tych sprawozdań obowiązują terminy i formularze jak dotychczas.

Również na starych zasadach będą sporządzane sprawozdania jednostek w likwidacji:

Wyjątek z Rozdziału 7 – Przepisy przejściowe i końcowe:

§ 23. 1. Kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki/dotacje na inwestycje wieloletnie, o których mowa w art. 102 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, sporządzają i przekazują sprawozdania z wykonania wydatków/dotacji do dnia ich zmiany w programy wieloletnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Co się zmienia?
Znikają sprawozdania Rb-N i Rb-Z!? Nie w tej sprawie będzie odrębne rozporządzenie.  Rozdział 4 – Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 12. 1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.[i])), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDP.

3. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane z regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu i w formie elektronicznej.


[i]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.97.

Pojawia się nowe sprawozdanie Rb–Z-PPP w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Składają je jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów.

Zmieniają się terminy i formularze. O tym w kolejnych wpisach.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum