W 4 marca zostało podpisane przez Ministra Finansów rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. Nr 43 poz. 247) Dostajemy odpowiedź na pytanie w jaki sposób należy sporządzić sprawozdania Rb-N, Rb-Z za pierwszy kwartał i kolejne w roku 2010 oraz roczne Rb-UN i Rb-UZ.  Pojawia się dodatkowe sprawozdanie Rb-ZN do sprawozdania Rb-27ZZ, które sporządzać będą jednostki wykonujące zadania zlecone.

Zgodnie z treścią paragrafu 11 punkt 1. przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od pierwszego kwartału 2010. Punkt 2 wyjaśnia, że z końcem 2009 tracą moc oba rozporządzenia regulujące te zagadnienia dotychczas w oparciu o poprzednią ustawę o finansach publicznych. Punkt 3 wyraźnie wyjaśnia, że według ogłaszanego rozporządzenia mają obowiązek sporządzić sprawozdania wszystkie jednostki znajdujące się w likwidacji na mocy nowej uofp.

Terminy dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych zawarte w załączniku Nr 7 pokrywają się z terminami zawartymi w treści rozporządzenia z dnia 03 lutego 2010 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)

Kiedy bliżej zapoznam się z treścią rozporządzenia, to napiszę jakie zmiany wywoła ono w systemach Sprawozdania i BeSTi@.

Jedna odpowiedź do “Sprawozdania o należnościach i zobowiązaniach według rozporządzenia z 4 marca 2010”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum