Pamiętaj, że  do 30 czerwca organy stanowiące rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Do tego dnia, organ stanowiący jednostki samorządu powinien również podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta).

Zdaniem RIO, organ stanowiący powinien zatwierdzać sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w formie uchwały, która powinna mieć formę odrębnego od absolutorium dokumentu. Może ona obejmować zatwierdzenie obu sprawozdań.

Obowiązek rozpatrzenia sprawozdań wynikający z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony, gdy ten fakt zostanie odnotowany w protokole z sesji, jednakże samo zatwierdzenie sprawozdań powinno być już  treścią odrębnej (od absolutorium) uchwały organu stanowiącego.

  1. stanowisko RIO Katowice – pismo z 20 kwietnia 2011 r., WA-0250/33/11
  2. wyjaśnienie RIO Lublin:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie rekomenduje podjęcie uchwały w tej sprawie w formie dokumentu, który podlega badaniu w trybie nadzoru. Jeżeli organ stanowiący jst nie podejmie takiej uchwały, a jedynie ograniczy się do odnotowania w protokole z sesji faktu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, to również wyciąg z protokołu (dołączany do uchwały absolutoryjnej) pozwoli stwierdzić organowi nadzoru, że został wypełniony obowiązek wynikający z art. 270 ust. 4, będący elementem procedury absolutoryjnej (art. 271 ust. 1 ustawy).
Sprawę absolutorium organ stanowiący jst powinien rozstrzygnąć w odrębnej uchwale, podjętej bezwzględną większością głosów ustawowego składu tego organu, po zapoznaniu się z dokumentami określonymi w ust. 1 art. 271 ustawy o finansach publicznych.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum