Likwidowane zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze są zobowiązane do wykonania sprawozdań finansowych po zamknięciu działalności. Termin wykonania tej czynności reguluje Dział VI rozporządzenia MF w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 116 poz. 783).

§ 66.

[...]
3. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego polega na zamknięciu rachunku bankowego oraz ustaleniu i przejęciu przez jednostkę budżetową należności, zobowiązań i środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym.

§ 67.

Nowo tworzona jednostka organizacyjna nie może przejąć należności przekształconej jednostki budżetowej, które na mocy odrębnych przepisów stanowią dochody budżetu państwa lub dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 68.

Decyzja o przekształceniu zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenia należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu.

§ 69.

1. Likwidacja zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji zakładu budżetowego sporządzany jest bilans.
2. Organ podejmujący decyzję, o której mowa w ust. 1, określa formę organizacyjno-prawną nowej jednostki.

§ 70.

Decyzja o przekształceniu gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w inną formę organizacyjno-prawną wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenia należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego przydzielonego gospodarstwu pomocniczemu.

§ 71.

1. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej w celu jego przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji gospodarstwa pomocniczego sporządzany jest bilans.
2. Organ podejmujący decyzję, o której mowa w ust. 1, określa formę organizacyjno-prawną nowej jednostki.

Natomiast rozporządzenie MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 422 z póź. zm.) określa

zawartość sprawozdania finansowego:

 1. bilans jednostkowy
 2. rachunek zysków i strat
 3. zestawienie zmian w funduszu

§ 14.

1. Jednostki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.
2. [...]
3. Pozostałe jednostki i placówki sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, w terminach określonych w art. 12 ustawy o rachunkowości.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie własnych ksiąg rachunkowych jednostki jest sprawozdaniem finansowym jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie sprawozdań finansowych jednostkowych lub jednostkowych i łącznych jest sprawozdaniem łącznym.
6. Sprawozdania finansowe łączne są sumą sprawozdań finansowych jednostkowych lub jednostkowych i łącznych i sporządza się je w złotych i groszach

Nie znalazłam nigdzie informacji co się dzieje z bilansem łącznym takich jednostek, kiedy likwidowanych jest więcej niż jeden zakład budżetowy czy gospodarstwo. Jeśli są likwidowane z dniem 31 grudnia, to wszystkie terminy i zakres sprawozdań finansowych pokryją się z normalnie wypadającymi terminami dla jednostek kontynuujących działalność. W zasadzie w przypadku tych jednostek nie widać rozróżnienia i wszystkie czynności wykonuje się tak, jakby miały kontynuować działalność.

Byłabym skłonna przyjąć, że podobne terminy obowiązują w przypadku, gdy zamknięcie działalności wypada w ciągu roku.

Ładny załącznik z dokumentem: Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych może się przydać jako inspiracja przed zaktualizowaniem własnych dokumentów w tej sprawie, jeśli jeszcze ich nie mamy.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • zestawienie zmian w funduszu jednostki instrukcja

2 Odpowiedzi do “Sprawozdania finansowe likwidowanych jednostek”

 • Aniela:

  Czy gmina złożny bilans w ciągu roku po zlikwidownej jednostce przekazuje do RIO, czy robi jakieś bilanes łączne i dopiero wysyła, a może dopiero na koniec roku ?

  • Barbara Szumocka:

   J.S.T. nie robi bilansów w trakcie roku. Bilans zlikwidowanej jednostki trzeba ująć w bilansie łącznym za rok 2010. Inaczej bilans otwarcia roku 2010 nie zgodzi się z bilansem zamknięcia 2009.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum