W jakim jesteś miejscu procesu sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowościa prawną?

Pierwszym etapem są prace przeprowadzane przez księgowych w jednostkach.  Jako księgowy jednostki samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub samorządowej osoby prawnej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 04.03.2010, Nr.43, poz. 247) składasz sprawozdania jednostkowe Rb-N i RB-Z w terminie nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego do zarządu jst, który nadzoruje twoją jednostkę.

W przypadku, gdy termin ten przypada na dzień wolny od pracy, to sprawozdanie możesz złożyć w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Sprawozdania te sporządzasz na arkuszach kalkulacyjnych publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wzory Rb-N-pozostałe jednostki, Rb-Z-pozostałe jednostki przeznaczonych dla jednostek z osobowością prawną.
Pobierasz formularze:
Rb-Z – pozostałe jednostki XLS Pobierz (586 KB)

Rb-N – pozostałe jednostki XLS Pobierz (586 KB)

Swoje sprawozdanie wpisujesz w tym formularzu na zakładce o numerze:

 1. 42 – kiedy składasz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury,
 2. 62 – kiedy składasz sprawozdanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 3. 82 – kiedy składasz sprawozdanie samorządowej osoby prawnej

Pamiętaj w nagłówku zaznaczyć, że jest to sprawozdanie jednostkowe. Sporządzone sprawozdania drukujesz i podpisane wersje papierowe razem z plikami *.xls przekazujesz do zarządu jst.

Zasady sporządzania sprawozdań jednostkowych:

 1. Kwoty w sprawozdaniach wykazujesz w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 2. Sprawozdania sporządzasz według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-ZN sporządzasz według stanu na koniec I, II, III, lub IV  kwartału roku budżetowego, zaś Rb-UZ i Rb-UN tylko na koniec roku budżetowego
 3. Sprawozdania sporządzasz w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składasz odręcznie, a także umieszczasz pieczątkę z imieniem i nazwiskiem
 4. Sprawozdania sporządzasz rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kiedy korzystasz z arkuszy xls, to one mają formuły obliczające odpowiednie sumy automatycznie. Wpisuj ostrożnie w pola zakolorowane, to wtedy na białych polach pojawia się sumy z automatu
 5. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku, kiedy stwierdzisz, że masz błąd w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, to niezwłocznie sporządzasz oraz przekazujesz korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Nie sporządzasz korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001 % PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy.

Teraz następuje kolejny etap w procesie sporządzania i przekazywania tych sprawozdań. Na drugim etapie następuje tworzenie sprawozdań zbiorczych dla każdego typu jednostek w wydziale finansowym urzędu każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli jako skarbnik albo pracownik wydziału finansowego sporządzasz sprawozdanie zbiorcze, to potrzebujesz w takich arkuszach wprowadzić na odpowiednich zakładkach sprawozdania, które są sumami otrzymanych sprawozdań z każdego typu jednostek.

Słyszałam, że niektóre RIO mają swoje szablony takich plików xls. Dlatego warto się upewnić czy twoja izba nie ma takich wymagań.

Jak spotkam na stronie RIO taką informację, to tutaj napiszę informacje o tym.

Zasady sporządzania sprawozdań zbiorczych:

 1. Sprawdzasz prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym. Możesz również kontrolować merytoryczną prawidłowość złożonych sprawozdań
 2. Informujesz kierownika jednostki sporządzającej sprawozdanie o wykrytym błędzie czy stwierdzonej nieprawidłowości. Czekasz na korektę i po jej otrzymaniu włączasz zawarte w niej dane do sprawozdań łącznych lub zbiorczych.
 3. Jeśli korektę jednostkowego sprawozdania otrzymujesz w innym terminie, to również niezwłocznie przekazujesz skorygowane sprawozdanie zbiorcze.

Trzeci etap następuje, kiedy właściwa regionalna izba obrachunkowa będąca odbiorcą twoich sprawozdań przekazuje je dalej. Sprawozdania półroczne są opiniowane przez izby. W pozostałych przypadkach izby przekazują te sprawozdania do GUS. Dopiero Główny Urząd Statystyczny ostatecznie przesyła informacje do MF.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 9 do rozporządzenia. Do sporządzania sprawozdań Rb-ZN stosuje się zasady określone w instrukcji dla sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • termin sprawozdań rb27zz za rok2017 dla gminy
 • instrukcja rb n dla instytucji kultury za 2017
 • min finansów rbz i rbn osoby prawne
 • rb 50 4 kwartał NIK
 • rb z i rb n za 4 kwrtał
 • sprawozdawczość finansowa za 2017 samorządowej instytucji kultury
 • termin sprawozdania Rb27ZZ za IV kwartał 2017r
 • terminy sporządzania sprawozdań rb przez urzędy skarbowe za 2017
 • zmiany w rb 50 za 2017 rok

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum