kartka-listopad-25czwWiele problemów z klasyfikacją środków unijnych w budżecie mamy w wyniku zmian, jakie wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych w definicjach podstawowych pojęć związanych z tym zagadnieniem. Jeśli nie masz pewności, czy dobrze rozumiesz wszystkie pojęcia, to może zapoznanie się z dokumentem przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: Różnice w systemach finansowania wydatków na PROGRAMY OPERACYJNE ze wskazaniem zapisów w dotychczasowej i nowej ustawie o finansach publicznych.

Dla twojej wygody przytaczam kilka fragmentów:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu środków europejskich będzie stanowić odpowiednio nadwyżkę budżetu środków europejskich albo deficyt budżetu środków europejskich, które nie będą wliczane do, odpowiednio, deficytu albo nadwyżki budżetu państwa. Ponadto w budżecie środków europejskich będzie ujmowana rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w zakresie, w jakim wydatki te podlegają refundacji; rezerwa celowa na współfinansowanie będzie ujmowana w ramach budżetu państwa.

Tak więc na gruncie nowej ufp będą występowały dwie rezerwy celowe: w budżecie środków europejskich na wydatki związane z realizacją programów  finansowanych z udziałem środków europejskich (płatności) oraz w budżecie państwa na współfinansowanie krajowe, które będzie dokonywane w formie
dotacji celowej lub w formie współfinansowania projektów systemowych państwowych jednostek budżetowych.

[...] dofinansowanie będzie dokonywane w dwóch formach: płatności i dotacji celowej, w związku z tym, otrzymane dofinansowanie beneficjent będzie wydatkować i rozliczać w trybie przewidzianym dla danej formy „wypłaty”. Oznacza to, iż część dofinansowania otrzymana w formie dotacji celowej będzie musiała być wydatkowana i rozliczana zgodnie z przepisami właściwymi dla dotacji, a więc z uwzględnieniem przede wszystkim roczności budżetowania oraz tzw. niewygasów.
Podobnie jak pod rządami starej ufp, dofinansowanie będzie mogło być przekazane w formie refundacji wydatków oraz w formie zaliczki, co będzie miało zastosowanie, zarówno w przypadku płatności, jak i współfinansowania krajowego. Jednakże zgodnie z art. 189 ust. 3 nowej ufp, w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie tegoż art. 189 ust. 4 (regulującym warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres), od  środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.
Tego rodzaju regulacji nie zawiera stara ufp. Za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
będzie odpowiadał Minister Finansów, zwany dalej „MF”, o czym stanowi art. 187 nowej ufp.

Płatność a współfinansowanie

– różnice i podobieństwa

Płatność:

 1. dotyczy wydatków finansowanych ze środków europejskich;
 2. obejmuje tylko wydatki kwalifikowane;
 3. podstawą dokonania jest zlecenie płatności;
 4. uruchamiana na zlecenie instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę;
 5. wymagana zgoda dysponenta części budżetowej;
 6. uruchamiana z budżetu dysponenta;
 7. w formie zaliczki lub refundacji;
 8. nie jest objęta reżimem przewidzianym dla tzw. niewygasów;
 9. obsługę bankową płatności prowadzi BGK;
 10. dotyczy programów krajowych i regionalnych.

Współfinansowanie:

 1. część wydatków odpowiadająca wkładowi z budżetu krajowego;
 2. następuje w formie dotacji celowej;
 3. obejmuje tylko wydatki kwalifikowane;
 4. podstawą dokonania jest zlecenie płatności ( o ile w ramach BGK);
 5. uruchamiane przez instytucję z którą beneficjent zawarł umowę;
 6. wymagana zgoda dysponenta części budżetowej;
 7. w formie zaliczki lub refundacji;
 8. jest objęta reżimem przewidzianym dla tzw. niewygasów;
 9. obsługę bankową może prowadzić BGK;
 10. dotyczy programów krajowych i regionalnych – wg różnych przepisów.

Współfinansowanie w ramach RPO – cechy prawne

 1. forma prawna – dotacja celowa – art. 127 ust. 2 pkt. 5;
 2. dochód samorządu – art. 3 ust. 1 ustawy o dochodach jst;
 3. obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji – art. 152;
 4. zastosowanie przepisów o środkach niewygasających – art. 181;
 5. obsługa bankowa fakultatywna przez BGK – art. 192 ust. 3;
 6. bankowa obsługa budżetu jst w trybie zamówień publicznych – art. 264;
 7. dwa strumienie: płatność i współfinansowanie;
 8. zwroty środków – art. 207.

Skutki dla beneficjenta

 1. wypłata środków możliwa w ramach jednego Banku z dwóch źródeł (z budżetu środków europejskich – płatności, z budżetu krajowego – dotacja celowa na współfinansowanie);
 2. jeden reżim zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych (art. 207ufp);
 3. zakaz prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do środków wypłacanych w ramach płatności i w ramach dotacji jako zaliczka (refundacja jako zwrot środków nie podlega ochronie);
 4. wprowadzono możliwość udzielania ulg w spłacie środków orzeczonych do zwrotu (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty);
 5. w przypadku zmiany płatnika (na BGK) nie trzeba aneksować umów ( art. 101 ust.3 przepisów wprowadzających nową ufp.).
 6. dwie procedury rozliczeń na koniec roku:

a) płatności zostają na kontach – 85% nie są objęte rocznym rozliczeniem,
b) współfinansowanie zwrot – 15% – objęte tzw. niewygasami;

a dodatkowo szybsza wypłata środków, komponent regionalny i rpo – bo:

 • płatność bezpośrednio z BGK bez udziału samorządu województwa,
 • współfinansowanie – elastyczne procedury przyznawania i wypłaty dotacji.

Jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do wprowadzonych nowych uregulowań a od 1 stycznia idą nowe. MRR informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Szczegóły znajdziesz w dokumencie EFSwytyczne2011.pdf

 • Unikalny wpis

Jedna odpowiedź do “Słownik pojęć związanych z finansowaniem programów operacyjnych”

 • Teresa:

  Czy takie same uregulowania dotyczą środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego ? Jakie są zasady księgowania tych środków w jednostce budżetowej?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum