wspolnotaDzisiaj przedstawiam kolejnego autora. Jest nim Wojciech Janek – członek kolegium w RIO Lublin. Jego artykuł Wieloletnia prognoza czyli stąd do absurdu została opublikowana  w tygodniku Wspólnota.

Na wstępie autor podkreśla: Gdy próbowano mnie uczyć dobrych manier mówiono: „Jeżeli coś oceniasz, najpierw dostrzegaj zalety, a potem wady”. Chcę tak postąpić oceniając przepisy rozdziału 2 działu V ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) zatytułowanego „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”.

I zadaje pytanie, które pewnie nurtuje również ciebie:

Jak to jest, że państwo sporządza swój wieloletni plan finansowy na okres czterech lat budżetowych i nie musi go wydłużać,  a samorządy zobowiązane są tworzyć wieloletnie prognozy finansowe niekiedy na lat kilkadziesiąt? Teoretycznie nawet w nieskończoność.

Z tego nie może wyniknąć nic ani realistycznego, ani pożytecznego.

Poniżej Wojciech Janek przedstawia pojęcia, które wchodzą teraz na stałe do twojego zawodowego języka:

Objaśnienie pojęć użytych w rozdziale 2 działu V ustawy o finansach publicznych.


Art. 226.

1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
……
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

Relacja to odniesienie „czegoś do czegoś”. W art. 243 mowa jest o relacji:

 1. kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu
 2. dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Mowa jest także o tym, że pierwsza relacja ma nie przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat drugiej relacji, a więc o kolejnej relacji (relacji do średniej z relacji). W art. 226 mowa jest o jednej relacji, która ma być określona („relację”), ale nie wiadomo o której.

Proponuję uznać za wypełnienie obowiązku ustawowego określenie w prognozie relacji pierwszej i wyliczenie średniej arytmetycznej z relacji drugiej. Analizujący prognozę przez porównanie tych wielkości oceni przestrzeganie przepisów ustawy dotyczących uchwalania budżetów w następnych latach.

Art. 226.

1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

…….

2)      dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,….

Proponuję ujmować w  grupie „dochodów ze sprzedaży majątku” dochody klasyfikowane w następujących paragrafach:

 • 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 • 078 Dochody ze zbycia praw majątkowych
 • 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Art. 226.

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia się także:
…………
2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz  wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Proponuję uznać, że chodzi o wydatki klasyfikowane w rozdziałach:

 • 75017 Samorządowe sejmiki województw
 • 75018 Urzędy marszałkowskie
 • 75019 Rady powiatów
 • 75020 Starostwa powiatowe
 • 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 • 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

Art. 226.

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
…..
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.

W efekcie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia dokonuje się wydatków. Limit zobowiązań będzie zatem sumą limitów wydatków w poszczególnych latach chyba, że płatności z nich wynikające wykraczają poza okres objęty prognozą, który ma być nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków np.:
jst opracowuje prognozę na trzy kolejne lata, ale ponieważ zamierza zawrzeć umowę rachunku bankowego na 5 lat, określa limit zobowiązań zaciąganych tą umową.

Możliwe jest także inne podejście do zobowiązań – „księgowe”. Zobowiązanie jest księgowane na kontach w momencie otrzymania faktury. W momencie podpisania umowy księgowane jest zaangażowanie. Limit zobowiązań byłby przy tym ujęciu limitem kosztów. To podejście nie wydaje mi się właściwe, gdyż w planowaniu budżetowym obowiązuje zasada kasowości.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to pytania do Wojciecha Janka możesz zadawać poniżej w komentarzu. Tutaj też opublikuję jego odpowiedzi. Pytania te również będą miały wpływ na zawartość szkoleń w tym zakresie prowadzonych prze RIO Lublin i firmę Empiria.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • co oznacza skeur wpf

5 Odpowiedzi do “Słowniczek pojęć związanych z WPF – cz.1”

 • Irena:

  tekst pomocny, potwierdza moje domysły. Teraz jestem pewna, ze dobrze myślałam. Dzięki.

 • Anna:

  Tekst pomocny w leczeniu depresji – przynajmniej w miom przypadku, gdzie mam bardzo duże zadłużenie i myśl o utworzeniu WPF przyprawia mnie o zawrót głowy

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Anno

   Mam chyba jeszcze jedno “lekarstwo” dla Ciebie.
   W 1999 roku Twoja poprzedniczka Krystyna Rodzik nabyła bezterminową licencję systemu Budżet. Nie pamiętam już jakie przeszkody sprzętowe stanęły na drodze do wdrożenia (a to były czasy, kiedy na Lubelszczyźnie bywały urzędy bez komputerów, nie mówiąc już o bardzo częstych sytuacjach, kiedy skarbnik nie posiadał komputera do własnej dyspozycji. Dla wielu skarbników, z którymi wówczas pracowałam, system Budżet był pierwszym programem komputerowym, którego obsługi się uczyli.).

   Ja honoruję ten fakt i w każdej chwili wystawię Ci nowe potwierdzenie nabycia tej licencji, jeśli tylko będziesz zainteresowana wdrożeniem tego programu. We wrześniu planuję serię spotkań on-line, podczas których pokażę jak prowadzić ewidencję budżetu i wykazu przedsięwzięć do WPF za jego pomocą. Pokażę również, w jaki prosty sposób uzyskiwać plany na lata 2012-2014 (i dalej, jeśli będzie potrzeba). Mam narzędzia, które pozwalają przepisać plan i wykonanie z aktualnych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z BeSTii, jeśli ewidencja ich w BeSTii jest prowadzona dla każdej jednostki odrębnie. Informacje o planie i wykonaniu możemy również przepisać z plików *.dbf z systemów F-K stosowanych w jednostkach budżetowych. W praktyce to oznacza, że w dość prosty sposób będzie można zapoczątkować ewidencję już w roku 2010 stanem na koniec września i użyć tych danych do automatycznego generowania projektu na 2011 i dalej.

   To mi uzmysłowiło, że wielu skarbników jest w sytuacji podobnej do Twojej. Ich jednostki są właścicielami tej bezterminowej licencji a oni nic o tym nie wiedzą. Postanowiłam sięgnąć do moich archiwów i przygotować listę tych jednostek. Niestety nie będzie to pełna lista, bo nie mam informacji, o jednostkach, które otrzymywały to oprogramowanie jako nagrody w konkursach na konferencjach. Różne firmy, które organizowały konferencje prosiły nas o fundowanie takich nagród. Nie mam tych informacji w archiwum, bo czasem obdarowani nie zwracali się do nas o pomoc we wdrożeniu. Jeśli jednak ktoś jest w takiej sytuacji i chciałby uzyskać aktualne potwierdzenie licencji, to oczywiście je uzyska.

   Pozdrawiam serdecznie
   Basia

 • Dorota:

  nasunęły mi się wątpliwości, czy dobrze rozumiem pojęcie “limit zobowiązań” w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich. Przedstawię na prostym przykładzie: w 2010 roku podpisano umowę na realizację zadania w latach 2010 -2011; kwoty wydatków w poszczególnych latach: 2010 -2mln, 2011 – 1 mln; bardzo prosze o ustalenie limitu zobowiązań na 2011 rok – będzie to 1 mln czy limit zobowiązań w ogóle nie wystąpi? (bo przeciez zobowiązanie już zaciągnięto w 2010);

 • Wojciech Janek:

  Proponuję następujące rozumienie pojęcia “limit zobowiązań”:
  To maksymalna wartość zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w celu realizacji danego przedsięwzięcia.
  Takie zdefiniowanie tego pojęcia- w połączeniu z upoważnieniem organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań w celu realizacji zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 ufp)- umożliwia precyzyjne określenie uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań skutkujących koniecznością wydatkownia środków budżedtwych. W podanym przez Panią przypadku ten limit powinien (przy takim zdefinowaniu tego pojęcia jaki zaproponowałem) wynieść zero, bo umowa zawarta została na realizację całości zadania przed uchwaleniem wpf.
  Oczywiście można pojęcie limitu zobowiązań definiować na inne sposoby, ale (co bardzo ważne) należy przyjętą przez siebie funkcję tego elementu wpf objaśnić- w objaśnieniach przyjętych wartości (art. 226 ust. 1 pkt 7 ufp).

  Pozdrawiam

  Wojciech Janek

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum