zima20Pisałam o projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych. Rozporządzenie to z dnia 23.12.2010 roku obowiązuje od 1 stycznia 2011 (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.).

Na stronie RIO pojawiła się informacja o tym, jaki potencjalny wpływ na poziom zadłużenia jst może mieć uszczegółowienie definicji “kredyty i pożyczki jako zobowiązań niewymagalnych wykazywanych w części D sprawozdania Rb-Z.

Zgodnie z obowiązującymi w 2010 r. przepisami do kredytów i pożyczek nie zaliczane były kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia pożyczki przez dostawców lub producentów na transakcje dotyczące wyrobów i usług.
Wyjątek stanowią kredyty handlowe przejęte od dostawcy (producenta) przez bank – wówczas zalicza się je do kredytów i pożyczek (par. 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań – załącznik nr 9 do rozp. MF z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).
W 2010 r. JST wykazywały kredyt handlowy w części D sprawozdania Rb-Z – “Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych”. Kredyt ten nie był zaliczany do kwoty długu i nie wpływał na wysokość wskaźnika z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

RIO uczula, by prawidłowo wykonać roczne sprawozdania Rb-Z i Rb-NDS.

Zgodnie z nową regulacją do kredytów i pożyczek zaliczać się będą również:

  1. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,
  2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
  3. umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,
  4. umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,
  5. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Na końcu artykułu jest link do tabeli przedstawiającej wykaz 93 jst i związków, które przekroczyłyby wskaźnik 60% dopuszczalnego zadłużenia, gdyby do ich zobowiązań doliczono kwoty z zawartych umów wykazanych w części D sprawozdania Rb-Z. Na liście tej znajdują się gminy, które tylko z tego powodu przekroczyłyby ten poziom w dwóch przypadkach o około 1.5% a w jednym przypadku ponad 60%.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • paragraf 2400

2 Odpowiedzi do “Rozporządzenie sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych”

  • Irena:

    Witam. Wszystkiego najlepszego w 2011 r., zdrowia i pomyślności. Mam pytanie – należymy do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i w 2010 r. Związek rozpoczął budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Gmina otrzymała harmonogram planowanych wpłat do roku 2012. Czy te kwoty należy ująć jako dług jst na koniec roku 2010 ? A jest to kwota rok 2011-2012r. – prawie 1 milion złotych. Serdecznie pozdrawiam Irena. Dziękuję.

  • Zgodnie z nowym rozp. dot.szczegółowego klasyfikowania tytułów dłużnych zastanawiam się czy umowa podpisana z wykonawca na realizacje zadania inwestycyjnego na okres od 2010 do 2012 – płatna w w ratach po realizacji etapu inwestycji jest traktowana i powinna być wykazywana w części D sprawozdania rb-z?. Czy ta umowa będzie zaliczana do długu publicznego?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum