Planując wydatki potrzebujesz w niektórych przypadkach wyraźnie podkreślić z jakich środków będzie ten wydatek finansowany. Nie mam na myśli źródeł określanych przez czwartą cyfrę paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Myślę o wydatkach własnych współfinansowanych otrzymanymi dotacjami. Takie rozróżnienie nie jest możliwe na poziomie paragrafu. W systemie Budżet rozróżniasz te źródła na poziomie kalkulacji poniżej paragrafu. Możesz w takiej sytuacji w jednej kalkulacji zapisać wysokość środków przypadających na dany paragraf z dotacji (np. od wojewody) – nazwijmy ten rodzaj kalkulacji typ A a w drugiej wysokość środków finansowanych z dochodów własnych - typ B.

Do  czego jest Ci potrzebne takie rozwiązanie?

W trakcie roku budżetowego mogą mieć miejsce dwa zdarzenia:

  1. kwota dotacji na zadanie własne i udział środków własnych nie zmienią się
  2. kwota dotacji na zadanie własne i/lub kwota udziału środków własnych zmienią się

W pierwszym przypadku posiadanie zapisów w postaci dwóch kalkulacji niczego nie wnosi, bo nie będziesz ewidencjonować żadnych zmian w kwotach wynikających z rozdysponowania otrzymanej dotacji i dofinansowania wykonania tego zadania środkami własnymi.

W drugim przypadku bez posiadania podziału na owe dwie pozycje nie jesteś w stanie prawidłowo zapisać zmian dokonywanych w paragrafach.

Przykład1: Kwota dotacji uległa zmniejszeniu. Co wtedy?

Wykonanie zadania wymaga poniesienia wydatków w ustalonej wysokości. Zmniejszenie dotacji wymaga zmniejszenia kwot przypadających na poszczególne paragrafy w części odpowiadającej finansowaniu z dotacji – zmniejszasz kalkulacje typu A. By wykonanie zadania było możliwe potrzebujesz zwiększyć udział własnych środków w finansowaniu i wtedy zwiększasz wydatki w kalkulacjach typu B.

Symetrycznie wygląda sytuacja, kiedy otrzymujesz dotację w wyższej wysokości niż zaplanowana. Wówczas zmniejszasz kalkulacje typu B a zwiększasz kakulacje typu A.

Jaką masz korzyść z tak skonstruowanej ewidencji?

  • Wyraźnie widać, że dotacje wydajesz dokładnie z ich przeznaczeniem.
  • Możesz to udokumentować pokazując kalkulacje na wydruku załącznika.

Koniecznie pamiętaj o takim zaplanowaniu ewidencji finansowo-księgowej, by otrzymać informacje konieczne do pokazania w informacji o wykonaniu budżetu kwot realizacji w każdej z zaplanowanych kalkulacji odrębnie.

P.S. Konieczność dopisania drugiego typu kalkulacji może się pojawić w trakcie wykonywania budżetu. Proszę pamiętaj  o tym również w takiej sytuacji.

  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum