katka-pazdziernik-3010sobJeśli potrzebujesz informacji na temat rachunków dochodów własnych, to koniecznie zapoznaj się z opracowaniem w Biuletynie Informacyjnym 02_10 opublikowanym na stronie BIP RIO Bydgoszcz.

Dowiesz się z niego jak zamknąć obecne rachunki dochodów własnych, które mogą funkcjonować tylko do dnia 31.12.2010. Dowiesz się jak powinny być powołane na mocy art. 223 ust.1. nowej ufp wydzielone rachunki jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na nim dochody określone uchwałą organu stanowiącego.

O tej sprawie pisałam już w kontekście sprawozdań Rb-34 i Rb-34S. Nie wspomniałam jednak nic o dyscyplinie finansów publicznych związanej z tym zagadnieniem. Dlatego zacytuję Ci dwa fragmenty, które mam nadzieję przekonają cię do przeczytania opracowania w Biuletynie Informacyjnym.

Do naruszenia dyscypliny finansów publicznych dojdzie w przypadku niedokonania wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową zgodnie z art. 6 pkt 2 undfp w brzmieniu nadanym przez art. 65 pkt 2 ustawy wprowadzającej.
Niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 18 pkt 2 undfp.
Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 93 ustawy wprowadzającej do 31 grudnia 2010 r. dotychczasowe rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować na podstawie dotychczasowych przepisów, tzn. tych, które do 31 grudnia 2010 r. nie utraciły mocy prawnej. Ze względu na to, że art. 34 starej ufp wyłączający wydatki rachunków dochodów własnych ujętych w planach finansowych spod reżimu nieprzekraczalnego limitu, do nich nie należy, jednostki są zobowiązane do stosowania art. 52 nowej ufp. Oznacza to, że obecnie wydatki ujęte w planie finansowym rachunku dochodów własnych stanowią nieprzekraczalny limit. Dopuszczenie przez kierownika jednostki do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z likwidacją rachunków dochodów własnych należy pamiętać o przekazaniu dyspozycji do banku wskazującej na jaki rachunek bankowy mają być przekazane odsetki od środków pieniężnych na tych rachunkach za okres do dnia ich likwidacji, jeżeli bank nie naliczył i nie przekazał odsetek na rachunek dochodów własnych w dniu jego likwidacji.
Terminy

 • 31 grudzień 2010 r. – likwidacja rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
 • 1 styczeń 2011 r. – otwarcie rachunku dochodów oświatowych przy samorządowych jednostkach oświatowych utworzonych na zasadach określonych w uchwale organu stanowiącego,
 • 1 styczeń 2011 r. – otwarcie rachunku pomocniczego, na który zostaną przekazane środki pozostały na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudzień 2010 r.,
 • 5 styczeń 2011 r. – przekazanie środków pieniężnych pozostałych na rachunkach dochodów własnych na rachunek pomocniczy,
 • 30 czerwiec 2011 r. – zamknięcie rachunków pomocniczych, na które przekazano środki finansowe ze zlikwidowanych z dniem 31 grudnia 2010 rachunków dochodów własnych,
 • 5 styczeń – przekazanie środków pieniężnych pozostałych na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku, tj. do 31 grudnia, na rachunek budżetu jst (poczynając od roku 2012).

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • wydzielony rachunek dochodów - niewpłacenie kasy na koniec roku

4 Odpowiedzi do “Rachunki dochodów własnych – plan finansowy na rok 2011”

 • Anna:

  Czyli rozumiem z tego tyle, że jeśli Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu “nowych” rachunków przez jednostki oświatowe to ja jako skarbnik nie mogę ich ująć w projekcie budżetu , mimo, ze np. nowa Rada podjęłaby taką uchwałę w grudniu ??

 • izabela:

  nie jest technicznie mozliwe zamkniecie rachunku dochodów własnych 31.12.2010 a otwarcie pomocniczego 01.01.2011, ponieważ przy dyspozycji zamkniecia rachunku doch.wł. np o godz. 12 dnia 31.12.2010 muszę podać na jaki rachunek mają być przekazane środki czyli rachunek pomocniczy muszę otworzyć już 31.12.2010, i yu się wszystko komplikuje, bo jak zwykle przepisy nie przewidują…

 • Mam pytanie do tego fragmentu:

  “Określenie, że nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania
  zlikwidowanych rachunków dochodów własnych przejmuje jednostka budżetowa oznacza zaksięgowanie pod datą 1 stycznia 2011 r. nieuregulowanych należności i zobowiązań dotyczących zlikwidowanego rachunku dochodów własnych z kont rozrachunkowych dotyczących dochodów własnych na konta należności z tytułu dochodów budżetowych i zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, właściwych dla danego rodzaju zobowiązań. Taki sposób postępowania spowoduje konieczność zapewnienia w planach finansowych jednostek dodatkowych kwot na regulowanie zobowiązań, czyli zwiększenie planów wydatków.”

  Przykład 1:
  Jednostka gromadziła dochody własne z tytułu wyżywienia. W dniu 2 stycznia otrzymała fakturę za dostawę pieczywa w okresie 27.12-31.12. Czy zapłata faktury powinna być uregulowana z rachunku pomocniczego 139, czy z rachunku bieżącego 130 w ciężar planu finansowego wydatków roku 2011?

  Przykład 2:
  Jednostka gromadziła dochody własne z tyt. najmu sali gimnastycznej. W ramach uzyskanych dochodów doposażała salę gimnastyczną zakupując sprzęt sportowy. Na dzień 31.12.2010 na rachunku pozostała niewykorzystana kwota, która została odprowadzona na rachunek pomocniczy. W miesiącu styczniu jednostka nabyła kolejna partię sprzętu, czego dowodem jest faktura VAT. Jak powinna być zaewidencjonowana faktura? Czy będzie to konto 401-01 (gdzie 01 oznacza analitykę dla wydatków budżetowych)/ 201- 01-XXX (konto rozrach. kontrahenta), czy też należy stosować dotychczasowe symbole analityczne dla DW np 401-02/201-02-XXX.

  W jakim sprawozdaniu będą ujmowane wydatki zrealizowane ze środków znajdujących się na rachunku pomocniczym (139)? Czy do konto 139 powinno być prowadzone wg podziałek klasyfikacji budżetowej?

  I ostatnie pytanie: W przypadku niewykorzystania do dnia 30.06.2011 środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym, podlegają one odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu. Czy w takim przypadku należy dokonać przypisu dochodów budżetowych? Jeśli tak to na jakich kontach księgowych? W róznych opracowaniach można znaleźć jedynie takie zapisy księgowe: 141/139, 130/141.

  Będę wdzięczna za szczegółowe wyjaśnienia.

 • Mirka:

  Jeżeli nie było zobowiązań i należności za rok 2010 to w jaki sposób mogę wykorzystać te pieniądze do 30.06.2011r. z rachunku pomocniczego, a może wogóle nie mogę ich wykorzystać i trzeba będzie je oddać do Urzędu Gminy?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum