Mija krótki sezon na urlopy. Sama wracam po krótkiej urlopowej przerwie do pracy i do towarzyszenia tobie w sprawozdawczości za półrocze. W związku ze zmianami, jakie mamy od początku roku w ustawie o finansach publicznych czeka cię jeszcze trochę nowości i konieczności dokonania zmian.

Ważna informacja, jeśli wdrażasz SJO Bestię dotycząca sprawozdań Rb-34, których nie będzie można zrobić w systemie SJO BeSTi@:

Co do problemów – niestety plany finansowe RDW różnią się konstrukcyjnie od planów jednostek budżetowych stąd nie były implementowane w systemie.
Owszem pojawi się kłopot z weryfikacja planu – ale można to sprawdzenie wykonać poza systemem.

Pisze Adam Głębski na forum RIO

Jakiś czas temu w jednej z rozmów telefonicznych usłyszałam opinię: w sprawie dochodów własnych, to nic się nie zmienia. Jeszcze wówczas nie zareagowałam, bo studiowałam przepisy i czekałam, jak ty, na kolejne rozporządzenia.

Poprzednia ustawa o finansach publicznych regulowała w następujący sposób funkcjonowanie rachunków dochodów własnych:

Art. 22.

1. Jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:
1)   opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;
2)   spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
3)   odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej – mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

2. Państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane:
1)   z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;
2)   z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
3)   z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych;
4)   ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych;
5)   w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw;
6)   za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;
7)   z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowych świadczeń lekarza dentysty w jednostkach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8)   z opłat za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877);
9)   z opłat, o których mowa w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6 i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.);
10)  z wpływów z działalności, o której mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.)
11)  z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonane czynności konsularne;
12)  z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 % tych wpływów;
13)  z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych;
14)  z opłat, o których mowa w art. 64 § 1 i § 6, art. 64c § 2 oraz art. 66 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.).

3. Jednostki budżetowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2*, mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, o której mowa w ust. 3, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek, o którym mowa w ust. 1. Uchwały mogą także ustalać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia.

5. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują:
1)   kierownicy jednostek budżetowych – jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów wymienionych w ust. 1;
2)   kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody odpowiednio ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody – jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów wymienionych w ust. 2.

6. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:
1)   sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, 5-11 i 14;
2)   cele wskazane przez darczyńcę;
3)   remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 3, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 4, 12 i 13.

7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych na podstawie art. 94 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.).

8. Państwowa jednostka budżetowa, która utworzyła rachunek, o którym mowa w ust. 1, odprowadza do budżetu państwa ustaloną na dzień 31 grudnia nadwyżkę dochodów własnych, uzyskanych ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 1-3, 8 i 10, przekraczającą 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z dochodów własnych.
9. Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych, niż wymienione w ust. 1 i 2, i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ust. 6 i 7.

*Art. 21.

1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują:

  • ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów – państwowe jednostki budżetowe; organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.
  • Tworząc jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.
3. Likwidując jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu jednostki; w przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.
4. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.
6. Przekształcenie jednostki budżetowej w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jej likwidacji.
7. Należności i zobowiązania jednostki budżetowej likwidowanej w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną może przejąć utworzona jednostka.

Do końca tego roku sprawozdania z działalności w ramach rachunku dochodów własnych wykonuje się na formularzu Rb-34 za okresy półroczny i roczny. Podstawą są przepisy przejściowe:

Art. 93.
1. Utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1:
1)   nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych;
2)   środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej jednostki budżetowej albo samorządowej jednostki budżetowej.
3. Środki pieniężne jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.
4. Środki pieniężne niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 3, państwowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa, a samorządowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W placówkach oświatowych prowadzono na mocy tych przepisów żywienie w stołówkach. Większość przedszkoli prowadzonych obecne w formie zakładów budżetowych od 1 stycznia 2011 roku będzie prowadzić żywienie na podstawie nowych przepisów i korzystać z instytucji wydzielonego rachunku dochodów, który również musi być powołany przez organ stanowiący odrębną uchwałą:

Art. 223.
1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:
1)   ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2)   z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:
1)   jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
2)   źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
3)   przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
4)   sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

W nowym rozporządzeniu o sprawozdawczości dla tego wydzielonego rachunku od półrocza 2011 roku sporządzać trzeba będzie sprawozdanie Rb-34S.

Podsumujmy różnice:

Konto 132-Rachunek dochodów własnych funkcjonuje do końca grudnia 2010 a wpłaty przyjęte w tym roku muszą być przelane z niego na rachunek jednostki budżetowej i wykorzystane do 30.06.2011. Jeśli nie zostaną wykorzystane, to muszą zostać przekazane na konto 133- rachunek budżetu jst.

Jeśli organ stanowiący nie podejmie stosownej uchwały, to wpłaty z tytułów określonych w artykule 223 dokonywane od 1 stycznia 2011 na żywienie poprzez paragraf 0830 – Wpływy z usług będą poprzez rachunek jednostki oświatowej przekazywane na rachunek budżetu. O kwoty przekazane w ten sposób zwiększany będzie plan finansowy jednostki w paragrafie 4220-Zakup środków żywności w dziale i rozdziale właściwym dla danej jednostki. Takie działanie umożliwi w tej sytuacji realizowanie tego zadania w placówkach oświatowych.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rachunek dochodów własnych

Jedna odpowiedź do “Rachunek dochodów własnych – półroczne sprawozdanie Rb-34 i co dalej?”

  • MAGDA:

    Pracuję w samorządowej jednostce budżetowej. 30 listopda zlikwidowaliśmy rachunek dochodów własnych i przekazaliśmy pozostałe środki finansowe z tego rachunku na konto jednostki samorządu terytorialnego. Jak powinno wyglądać księgowanie tej operacji, czy przelanie tej kwoty do jst ująć w paragrafie 240?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum