finanse-komunalneCoraz więcej publikacji pojawia się w internecie i na łamach prasy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Będę ci podpowiadać, jakie zagadnienia poruszają i gdzie je możesz znaleźć, by przeczytać w całości.

Dzisiaj przedstawię Ewę Czołpińską – naczelnika WIAiS w RIO Białystok , która opublikowała swój artykuł o WPF w miesięczniku “Finanse Komunalne”/”Samorząd Terytorialny” (5/2010 wydawca Wolters Kluwer Polska).

Teraz jest pora, by zastanowić się jak rozwiązać zagadnienie ewidencji przedsięwzięć. Autorka pisze o nich:

3.3.2. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF i powinien być opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określił, co należy rozumieć pod pojęciem „przedsięwzięcie”, wymieniając to w trzech punktach. Są to wieloletnie:
1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Poprzez fakt enumeratywnego wyliczenia zdarzeń, które mogą być potraktowane jako przedsięwzięcia i w związku z tym objęte WPF, katalog możliwości został zamknięty i przy tworzeniu załącznika do WPF należy odnosić się tylko i wyłącznie do tych wskazań.

W najbliższym czasie pokażę ci jak możesz to zrobić w sposób prosty i szybki. Wracaj tutaj często. Zapraszam.

Elektroniczna wersja artykułu dostępna jest na stronach:

2 Odpowiedzi do “Publikacje na temat WPF – cz.1”

 • Irena:

  Tekst pomocny, tylko uzmysłowił mnie ogrom pracy, moim zdanie niepotrzebnej i podwójnej a jeszcze na dodatek przepisy niespójne. Dobita Skarbniczka.

  • Barbara Szumocka:

   Ireno
   Będę pomagała i pokazywała jak można sobie pomóc w tej pionierskiej pracy. Zawsze robienie czegoś pierwszy raz budzi niepokój, który w przyszłości znika. Pojawia się wiedza i doświadczenie.

   Dla pociechy zacytuję fragment wypowiedzi dr hab. nauk prawnych Joanny M. Salachny, członka Kolegium RIO Białystok z książki: Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego:
   “…Podkreślić ponadto trzeba, że zawarte w WPF ustalenia/postanowienia nie mają -co do zasady-charakteru normatywnego (wiążącego), co jest oczywistą konsekwencja istoty każdej prognozy, która sprowadza się do przewidywania. Wyjątkiem w tym względzie są fakultatywnie ustanowione upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań (art. 228 u.f.p).
   [...]
   …izby dokonując badania nadzorczego, powinny wykazywać się dużą ostrożnością (powściągliwością), jeśli chodzi o ewentualne wkraczanie w podlegającą ocenie materię. W tym kontekście przyjęcie, że izby mają ogólną kompetencję w zakresie oceny realności prognoz zawartych w WPF j.s.t. prowadziłoby w istocie do uznania, iż są one organami podejmującymi decyzje merytoryczne w zakresie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego – co jest niedopuszczalne w świetle konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności j.s.t., jak też ustalonych ram nadzoru prawnego.”

   Mnie to pociesza. Mam nadzieję, że Ciebie Ireno również.
   Liczę, że na nasze pytania odpowie wielu specjalistów z różnych RIO i w ten sposób poradzimy sobie z przygotowaniem danych do uchwały o WPF.

   Pozdrawiam
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum