Trwa dyskusja jak interpretować pojęcie przedsięwzięcie na potrzeby WPF. Przyglądam się tej dyskusji myśląc jednocześnie w jaki sposób mogę pomóc ci w ich ewidencji, by maksymalnie usprawnić i zautomatyzować ten proces.

Przyjrzyj się razem ze mną zapisom w u.f.p. i wyjaśnieniom, które opublikowało MF. Wspominałam już o tym dokumencie, który jest do pobrania ze strony MF

Art. 226.
[...]
3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1)   nazwę i cel;
2)   jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3)   okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4)   limity wydatków w poszczególnych latach;
5)   limit zobowiązań.
4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie:
1)   programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
a)  programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
b)  umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2)   umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3)   gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jak te zapisy interpretowane są w cytowanym wyżej dokumencie?

Przypis 25:

W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów ( w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 u.f.p., który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z  realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 u.f.p.

Zobaczmy jeszcze:

Art. 228.
1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1)   związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2)   z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
[...]
Art. 258.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
1)   dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

3)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd.
Wnioski:
Wykazem przedsięwzięć zgodnie z definicją z art.226 ust.4 będzie wykaz wieloletnich:
  1. programów, projektów lub zadań wyodrębniając w nich dodatkowo te, które są związane z  programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym
  2. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dla których potrafisz określić: okres realizacji, łączne nakłady finansowe,  limity wydatków w poszczególnych latach,  limit zobowiązań
  3. gwarancji i poręczeń udzielanych przez twoje jst.
Dla pozycji wymienionych wyżej potrzebujesz określić dodatkowo:
  1. nazwę i cel
  2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie
  3. przynależność wydatków na realizację każdego przedsięwzięcia do wydatków bieżących lub majątkowych.
Jakie masz pytania dotyczące przedsięwzięć, których wykaz powinien znaleźć się w wieloletniej prognozie finansowej?
Proszę napisz je poniżej. Wówczas przygotuję audio, w którym eksperci w tej dziedzinie udzielą ci na nie odpowiedzi. To audio opublikuję tutaj.

Jedna odpowiedź do “Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej (WPF)”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum