Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił sie projekt rozporządzenia w sprawie audytu.

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 1. sposób sporządzania oraz elementy rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego dalej „planem audytu”;
 2. sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego;
 3. sposób sporządzania oraz elementy wyników audytu wewnętrznego;
 4. sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu;
 5. tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;
 6. tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 292 ust. 1 pkt 2 i art. 294 ustawy.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:

 1. przygotowania planu audytu – m.in. audytorzy będą ponownie planować zasoby osobowe komórki audytu w osobodniach
 2. sposobu i terminu opracowania sprawozdania z wykonania planu audytu – sprawozdanie będzie dokumentem informacyjnym dla kierownictwa jednostek na temat efektów pracy audytorów wewnętrznych, a jego forma, poza niezbędnymi 12 elementami określonymi w projekcie rozporządzenia będzie uzależniona od potrzeb kierownictwa jednostki
 3. zmian w programie audytu – wprowadzić trzeba będzie zadania zapewniające oraz sprawozdania obowiązkowych elementów tj.:
  • kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego,
  • klasyfikacji wyników oceny przeprowadzonej według przyjętych kryteriów.

Wiele informacji na ten temat znajdziesz w artykułach na stronie Samorzad.Infor.pl, z której pochodzi cytowany poniżej fragment obszernego artykułu Agnieszki Pokojskiej i Marcina Dublaszewskiego

Informacje o zadaniach

Informacje dotyczą przeprowadzonych w danym miesiącu zadań audytowych obejmują: temat zadania audytowego, charakter zadania (doradcze, zapewniające), obszar działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe, efekty przeprowadzenia zadania audytowego, wykryte znaczne nieprawidłowości w jednostce skutkujące wszczęciem postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz karnego i karnego skarbowego.

Jeżeli audytor stwierdzi nieprawidłowości i można je określić w kategoriach straty finansowej, powinien podać oszacowaną jej wartość.

W formularzu raportu miesięcznego wymaga się również odpowiedzi na pytanie: czy podczas przeprowadzanego zadania zidentyfikowano problemy/ryzyka systemowe, negatywnie wpływające na funkcjonowanie jednostki, wynikające z uwarunkowań zewnętrznych (np. przepisów prawnych, działalności innych jednostek), na które jednostka nie ma wpływu lub wpływ ten jest znikomy.

KROKI REALIZACJI ZADANIA DORADCZEGO

 1. Zlecenie – Kierownik zleca audytorowi wewnętrznemu przeprowadzenie zadania w zakresie funkcjonującego w instytucji systemu motywacyjnego.
 2. Sprecyzowanie zadań – Audytor omawia z kierownikiem jednostki szczegóły zadania. Precyzowane są takie elementy jak zakres zadania, oczekiwania kierownictwa oraz inne kwestie, które audytor będzie brał pod uwagę. Na tej podstawie opracowany zostaje Program zadania audytowego.
 3. Analiza -W związku z tym, że kwestia motywowania pracowników nie jest uregulowana w aktach prawa powszechnie obowiązujących, audytor analizuje regulacje wewnętrzne jednostki oraz branżowe (np. regulacje służby cywilnej, pracowników samorządowych itp.)
 4. Najlepsze praktyki- Audytor poszukuje najlepszych praktyk w dziedzinie motywowania pracowników. Analiza dostępnej literatury fachowej oraz artykułów.
 5. Kryteria  – W porozumieniu z kierownictwem audytor ustala kryteria – jakie elementy powinien zawierać pożądany w jednostce system motywacyjny.
 6. Badania porównawcze – Przeprowadzenie badań i analiz porównawczych. Audytor zdobywa wiedzę na temat praktyki funkcjonowania systemu motywacyjnego – wykaz nagrodzonych pracowników, uzasadnienie, częstotliwość. Dodatkowo można przeprowadzić badania ankietowe, aby poznać opinię samych nagradzanych na temat skuteczności i obiektywności funkcjonującego systemu motywacyjnego.
 7. Sprawozdanie – Zakończeniem zadania jest opracowanie informacji zebranych w poprzednich punktach. Dokument końcowy (sprawozdanie) powinien zawierać analizę stanu faktycznego, porównanie z najlepszymi praktykami oraz zalecenia audytora. Należy pamiętać, że zalecenia nie są wiążące i sposób realizacji zaleceń i sugestii audytora zależy wyłącznie od kierownika jednostki.

Zobacz jeszcze artykuł Elżbiety Izabeli Szczepankiewicz z Rachunkowości budżetowej Nr 22

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum