kartka-listopad-6sobJuż pewnie intensywnie finiszujesz z pracami nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

Może jeszcze potrzebujesz dodatkowych informacji. Kilka z nich przytoczę poniżej. Z pewnością nie jest to pełna lista więc zapraszam do rozmowy w dyskusji poniżej, gdzie możesz napisać pytanie, odpowiedź na zadane pytanie czy ogólnie swoje uwagi i przemyślenia.

Uwierz mi, że pisanie nawet kilku zdań czy ułożenie pytania pomaga ci uporządkować twoją wiedzę i zweryfikować swój sposób myślenia. Twoje jedno zdanie może pomóc wielu innym osobom rozwiązać podobny do twojego problem.

Teraz kilka pomocnych rzeczy, które wydają się pomocne z mojego punktu widzenia*:

  1. zmienia się podejście RIO co do interpretacji zgodności z przepisami prawa zawartości uchwały budżetowej
  2. od 2011 nie można planować wydatków w paragrafach 474 i 475, bo “wypadają” z klasyfikacji budżetowej od stycznia 2011
  3. w związku z likwidacją samorządowych funduszy celowych i dawnych zakładów budżetowych od stycznia 2011 zmieniają się nazwy paragrafów z nimi związanych i dotyczą tylko państwowych funduszy celowych i samorządowych zakładów budżetowych
  4. plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych mogą być załącznikiem do projektu tylko w przypadku, gdy rada podjęła stosowna uchwałę o ich powołaniu – dotychczasowe rachunki dochodów własnych ulegają likwidacji z dniem 31 grudnia z mocy prawa. Tej decyzji nie można zostawić do uchwalenia nowej radzie, bo plany przedstawione przez jednostki oświatowe na 2011 rok bez tej uchwały są nieważne.
  5. do projektu uchwały budżetowej załącza się (zgodnie z art. 238 upf): uzasadnienie i inne materiały określone w uchwale proceduralnej (nie jak poprzednio objaśnienia czy informacje).
  6. do projektu uchwały budżetowej nie dołącza się już prognozy kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.

Swoje stanowiska w tej sprawie przedstawiają regionalne izby: RIO Warszawa (aktualności 03.11.2010), RIO Kraków,

Ad.1 O co chodzi z tą zawartością uchwały budżetowej?

By móc rozmawiać na ten temat spójrzmy na zapisy w nowej u.f.p. w rozdziale 1 działu V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Art. 211.
1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.
2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.
3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.
5. Uchwała budżetowa składa się z:
1)   budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   załączników.
Art. 212.
1. Uchwała budżetowa określa:
1)   łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2)   łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
3)   kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4)   łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5)   łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
6)   limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
7)   kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
8)   szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
9)   uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
10)  inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
2)   dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.
Art. 213.
W uchwale budżetowej nie zamieszcza się przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 214.
W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:
1)   zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych;
3)   plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Art.212 Wymienia elementy, które powinny znaleźć się w części tekstowej uchwały budżetowej. Art. 214 wymienia, jakie załączniki może mieć uchwała budżetowa.
A teraz pytanie co z planami finansowymi dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów?
Na nie znajdujemy odpowiedzi w kolejnych art. ustawy z rozdziału 3

Art. 235.
1. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
3. Do dochodów majątkowych zalicza się:
1)   dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2)   dochody ze sprzedaży majątku;
3)   dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu dochodów budżetu.
Art. 236.
1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1)   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2)   dotacje na zadania bieżące;
3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5)   wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6)   obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
1)   inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2)   zakup i objęcie akcji i udziałów;
3)   wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.
Art. 237.
1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.
2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1)   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
2)   zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
3)   zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że do uchwały budżetowej dołącza się plany finansowe dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż wymieniona w powyższych artykułach oraz plany finansowe przychodów i rozchodów jako jeden dokument lub dwa odrębne. Szczegółowość tych planów finansowych powinna być określona w uchwale rady dotyczącej „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej”.

_________________________

* a przypomnę ci, że nie jestem skarbnikiem, ani pracownikiem j.s.t., ani prawnikiem – jestem współwłaścicielem firmy Delfin, która wspiera skarbników w ich codziennej pracy.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum