Jeśli jeszcze nie masz zaktualizowanej uchwały proceduralnej, to już najwyższy czas.  Obszerny artykuł, który traktuje o tym zagadnieniu w kontekście poprzednich uregulowań prawnych opublikowany został w Finansach Komunalnych 5/2007. Jego elektroniczną wersję znajdziesz  na stronie portalu  finanse-publiczne.pl -  Joanna M. Salachna: Procedura uchwalania budżetu i jego zmian – kompetencje organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Moja gmina, której jestem mieszkańcem, przedłożyła uchwałę rady, którą RIO Wrocław uznało za nieważną.

RIO-Wroclaw-niewaznosc-uchwaly-RM-Siechnicetutaj znajdziesz pełną treść dokumentu

Co się nie zmieniło w stosunku do poprzednich uregulowań?

  1. Kompetencje w zakresie inicjatywy uchwałodawczej (art.233) – tylko organ wykonawczy ma prawo przedłożyć projekt budżetu
  2. Projekt uchwały budżetowej jest przyjmowany przez organ wykonawczy j.s.t w drodze zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub uchwały zarządu (powiatu, województwa)
  3. Termin – 15 listopada
  4. Kompetencje organu stanowiącego (art.234): określa wymaganą przez organ stanowiący (radę, sejmik) szczegółowość projektu, przy czym nie może być ona mniejsza niż wynikająca z art. 235 , 236 i 237 u.o.f.p. oraz określa materiały informacyjne, które organ wykonawczy obowiązany jest przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej.

Art. 233.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1)   budżetowej,
2)   o prowizorium budżetowym,
3)   o zmianie uchwały budżetowej
- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 234.
Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:
1)   wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
3)   wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Przytoczę jeszcze fragment opracowania, o którym wspominam wyżej:

[...] Przedłożenie projektu radzie (sejmikowi) rozpoczyna fazę prac nad przyszłym budżetem przez organ stanowiący. Ich tok nie jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami, a wynika ze stosownych uchwał organów stanowiących w sprawie procedury uchwalania budżetu i jego zmian. Jak wynika z praktyki, po przedłożeniu projektu radzie (sejmikowi) odpowiednie komisje organu stanowiącego opiniują otrzymany dokument, wnoszą swoje wnioski i opinie, do których oczywiście powinien się ustosunkować organ wykonawczy (wyrazić na nie zgodę lub nie – na ten temat zob. pkt 3 niniejszego opracowania).

Natomiast przesyłanie projektu uchwały budżetowej wraz ze stosownymi załącznikami do RIO związane jest z koniecznością jego zaopiniowania, przy uwzględnieniu głównie kryterium legalności. [...]

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • procedura budżetowa gminy
  • czy uchwałę rady gminy w sprawieprocedury uchalania budżetu parafuje skarbnik

Jedna odpowiedź do “Procedura uchwalania budżetu – cz.1”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum