Do końca miesiąca tj. do 30 czerwca masz czas na złożenie bilansu skonsolidowanego za rok 2010. Bilans ten wykonujesz w oparciu o następujące przepisy: ustawę o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i zarządzenia odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta lub uchwały zarządu powiatu czy województwa.

Ponieważ bilanse jednostkowe sporządzane były jeszcze na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – Rozdział 5), to również to rozporządzenie ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego według zapisów w § 15 ust. 1 pkt 4, § 16 ust. 2, § 17 ust. 1, 3 i 4 (Dz. U. Nr 142 z 2006 r., poz. 1020 z późn. zm.)


§ 15.
1. Bilans sporządza się według wzoru określonego:
[...]
4)   w załączniku nr 7 do rozporządzenia – skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.
[...]
§ 16.
1. Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.
2. W celu sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, iż jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego.
3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może rozszerzyć zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego.
§ 17.
1. Sprawozdanie finansowe jednostki i placówki podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy lub księgowy placówki.
[...]
4. Sprawozdania finansowe łączne i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje przewodniczący zarządu i skarbnik.

Zauważ, że zapis w punkcie 3 § 16. nie może zostać zastosowany w stosunku do formularza bilansu skonsolidowanego. Ograniczenie to wynika ze sposobu przekazywania bilansu do RIO i później do GUS za pomocą systemu BeSTi@, w którym tego wzoru niemożna modyfikować. Potrzebny dodatkowy zakres informacji należy umieścić w w części opisowej bilansu.

W dniu 11 maja 2011 Kancelaria Sejmu udostępniła opracowanie jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości opracowanego na podstawie zmian zawartych w Dz.U. z 2009 roku: Nr 152, poz. 1223, Nr 157 poz. 1241, Nr 165 poz. 1316, z roku 2010 nr 47 poz.278 (treść aktu możesz pobrać klikając TUTAJ).

Zgodnie z zapisem w art.2 tej ustawy:


1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej “ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
a) jednostek budżetowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,
d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej;
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) (2) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
[...]

Treść punktu 1.4) na podstawie ustawy przepisy wprowadzające u.o.f.( Dz. U. z 2009  Nr 157 poz.1241) zmienia brzmienie z dniem 1 stycznia 2011 na:

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich  zakładów budżetowych,

c) państwowych funduszy celowych;

W rozdziale 6 tej ustawy znajdują się przepisy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których porozmawiamy w kolejnych artykułach.

Co powinno zawierać zarządzenie w sprawie bilansu skonsolidowanego? Przeczytaj jutro. Zapraszam.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans jst za 2011
  • bilans za 2011 w jst
  • bilans 2011 jednostka budżetowa
  • bilans jst 2011

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum